รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

เจรจา 02 - ความสำเร็จในการพัฒนาคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สนับสนุนตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็น มืออาชีพ : 0408-0734

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคู่มือฯ และเวียนแจ้งผู้ตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการมีความพึงพอใจร้อยละ 82.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคู่มือฯ และเวียนแจ้งผู้ตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการมีความพึงพอใจร้อยละ 82.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำคู่มือฯ และเวียนแจ้งผู้ตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการมีความพึงพอใจร้อยละ 82.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครฉบับย่อ และเผยแพร่ให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการตรวจราชการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้ตรวจราชการมีความพึงพอใจร้อยละ 82.22

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาคู่มือการตรวจราชการ หมายถึง การจัดทำคู่มือการตรวจราชการฉบับย่อที่มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และข้อมูลครบถ้วน ซึ่งผู้ตรวจราชการสามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และนำไปใช้เป็นแนวทางการตรวจราชการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จัดทำคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครฉบับย่อ และเผยแพร่ให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจราชการจำนวนผู้ตรวจราชการ *จำนวนผู้ตรวจราชการฯ ที่ได้รับ และนำคู่มือไปใช้ X 100 หารด้วย จำนวนผู้ตรวจราชการฯ ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน : คู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครฉบับย่อ โดยแยกตามประเภทการตรวจราชการ ได้แก่ 1. การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ 2. การตรวจราชการแบบบูรณาการ - ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3. หลักฐานการเผยแพร่คู่มือฯ ให้กับผู้ตรวจราชการผ่านช่องทาง Social Media

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด