ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร : 04080000-3726

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวศิริกานต์ บัวจักร 1189

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ส่งผลให้ผู้ตรวจราชการฯ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจ กองงานผู้ตรวจราชการ โดยฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล จึงได้จัดทำคู่มือการตรวจราชการฉบับย่อที่มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และข้อมูลครบถ้วน ซึ่งผู้ตรวจราชการสามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจราชการได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำคู่มือการตรวจราชการฯ ฉบับย่อ จำนวน 24 ฉบับ และเสนอคณะผู้ตรวจราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-20)

100.00

20/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้ตรวจราชการมีความพึงพอใจร้อยละ 82.74

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-17)

50.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการเพื่อพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำคู่มือการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับย่อ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ค้นคว้า จัดหา รวบรวม และศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำคู่มือฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกแบบคู่มือการตรวจราชการฯ ฉบับย่อ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดทำคู่มือการตรวจราชการฯ ฉบับย่อ เสนอผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่คู่มือการตรวจราชการฯ ฉบับย่อ ให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการตรวจราชการต่อไป
:20%
เริ่มต้น :2019-11-21 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-21 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3726

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3726

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0734

ตัวชี้วัด : เจรจา 02 - ความสำเร็จในการพัฒนาคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สนับสนุนตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็น มืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **