รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

เจรจา 04 - ความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สนับสนุนตัวชี้วัดความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต : 0408-0736

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ทำหนังสือขอผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 2.สรุปข้อมูลแยกรายหน่วยงานและรายหัวข้อเสนอผู้ตรวจราชการฯ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ทำหนังสือขอผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 2.สรุปข้อมูลแยกรายหน่วยงานและรายหัวข้อเสนอผู้ตรวจราชการฯ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ทำหนังสือขอผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 2.สรุปข้อมูลแยกรายหน่วยงานและรายหัวข้อเสนอผู้ตรวจราชการฯ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล เสนอผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย 1. ข้อมูลเรื่องร้องเรียน สรุปในภาพรวม และรายหน่วยงาน 2. ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล แบ่งเป็น เรื่องทุจริต และประพฤติมิชอบ แยกรายหน่วยงาน และสรุปในภาพรวม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการจัดทำข้อมูล หมายถึง จัดทำเอกสารสรุปข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ของผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน และเอกสารสรุปข้อมูลในภาพรวมจำแนกเป็นเรื่อง นำเสนอผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล หมายถึง การทุจริต ประพฤติมิชอบ มีข้อร้องเรียน เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล เสนอผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ *จำนวนหน่วยงานที่มีการจัดเก็บฐานข้อมูล X 100 หารด้วย หน่วยงานทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล (เรื่องร้องเรียน) ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงาน 2.ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล (เรื่องร้องเรียน) สรุปภาพรวมจำแนกเป็นเรื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด