ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

04-กิจกรรมการจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ด้านเรื่องร้องเรียนของหน่วยรับการตรวจ : 04080000-3728

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1248

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการด้านคุณธรรมจริยธรรม กองงานผู้ตรวจราชการจึงได้จัดทำเอกสารสรุปข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ของผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน (ข้อมูลเรื่องร้องเรียน)

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล เสนอผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (เรื่องร้องเรียน) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำข้อมูลครบถ้วนทุกหน่วยงาน ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-12)

100.00

12/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-11-21)

80.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือขอผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลเสนอผู้ตรวจราชการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-20)

40.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงาานสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-17)

20.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำบันทึกขอรายละเอียดเรื่องร้องเรียนไปที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรายละเอียดเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเสนอผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการ
:30%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3728

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3728

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0736

ตัวชี้วัด : เจรจา 04 - ความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สนับสนุนตัวชี้วัดความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **