รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเส้นทางพัฒนาในสายอาชีพ (Training Road Map) และการสร้างกรอบหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาฯ : 0409-0914

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
35.00
100.0000
100 / 100
3
40.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนา ยังคำนวณผลของตัวชี้วัดไม่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างคัดเลืกกลุ่มเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการสัมมนา รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 - 10, 15 - 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามคำสั่ง 31 คน อบรมจริง 30 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ขอยกเลิก 1 คน) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,455,000 บาท รุ่นที่ 1 ใช้งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 196,710 บาท - ดำเนินการสัมมนา รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 - 21, 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามคำสั่ง 53 คน อบรมจริง 52 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,455,000 บาท รุ่นที่ 2 ใช้งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 258,480 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลื่อนการสัมมนาในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20, 24 - 26 มีนาคม 63 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการสัมมนา รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 - 10, 15 - 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามคำสั่ง 31 คน อบรมจริง 30 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ขอยกเลิก 1 คน) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,455,000 บาท รุ่นที่ 1 ใช้งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 196,710 บาท - ดำเนินการสัมมนา รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 - 21, 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามคำสั่ง 53 คน อบรมจริง 52 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,455,000 บาท รุ่นที่ 2 ใช้งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 258,480 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลื่อนการสัมมนาในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20, 24 - 26 มีนาคม 63 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี - รายงานการประเมินผลหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) รุ่นที่ 2 ดำเนินการจัดทำรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำคู่มือเส้นทางและกรอบหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากบุคคลตามสายอาชีพ กลุ่มงานการท่องเที่ยว สายงานพัฒนาการท่องเที่ยว ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ สายงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ สายงานปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เล่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือเส้นทางและกรอบหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสายอาชีพ กลุ่มงานการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน สายงานกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 เล่ม - ชะลอการสัมมนา หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) ในรุ่นที่ 3 - 5 - ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการจัดทำเส้นทางพัฒนาในสายอาชีพ หมายถึง ทบทวนและพัฒนาสมรรถนะของสายงานต่างๆ พร้อมแนวทางการพัฒนาตามสายอาชีพ โดยทบทวนสมรรถนะ พร้อมแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ไม่น้อยกว่า ๑๑ กลุ่มงาน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ (จำนวนคู่มือการพัฒนา (TRM) ที่ได้ปรับปรุง x ๑๐๐)/จำนวนกลุ่มงานที่ทบทวนสมรรถนะเพื่อจัดทำเส้นทางการพัฒนาฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รวบรวมผลการประชุมกลุ่ม (Work Shop) จากการสัมมนา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียงจัดทำเป็นคู่มือการพัฒนาตามสายอาชีพ Training Road map ฉบับปรับปรุง ๑๑ กลุ่มงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด