ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3826

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมยุรี มีผดุงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่สำคัญที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรของหน่วยงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Common Functional Competency) และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency) และทิศทางการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1.1 ทบทวน และพัฒนา สมรรถนะพึงประสงค์พร้อมแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้า (Career Development) ได้อย่างเป็นรูปธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ในกลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ Training Road Map เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครในกลุ่มงานให้ครอบคลุมกลุ่มงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 กลุ่มงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 สถาบันฯ ได้มีการทบทวนเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพและได้ผลลัพธ์เป็นคู่มือเส้นทางและกรอบหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสายอาชีพ จำนวน 24 กลุ่มงานแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การทบทวนเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 สถาบันฯ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ขึ้นเพื่อทบทวนและปรับปรุงเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพพร้อมทั้งจัดทำกรอบหลักสูตรตามสายอาชีพ จำนวน 11 กลุ่มงาน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายอาชีพได้ อย่างเป็นระบบ มีแบบแผนและสอดคล้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนแปลงไป

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะพึงประสงค์ 2. เพื่อทบทวนและปรับปรุงเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพให้รองรับกับนโยบายภาครัฐและความสอดคล้องกับภารกิจงานในปัจจุบัน 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถดำเนินการสร้างและพัฒนากรอบหลักสูตรของกลุ่มงานตนเองได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 390 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน - อาวุโส และประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 รุ่น รุ่นละประมาณ 50 คน รวมจำนวน 300 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ และวิทยากรประจำกลุ่ม จำนวน 60 คน แบ่งเป็น 6 รุ่น รุ่นละ 10 คน 2) วิทยากร จำนวน 30 คน แบ่งเป็น 6 รุ่น รุ่นละ 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-08)

100.00

8/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รุ่นที่ 1 มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามคำสั่ง 31 คน มีผู้เข้ารับการสัมมนา 30 คน มีผู้ผ่านการสัมมนา 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ขอยกเลิก 1 คน) รุ่นที่ 2 มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามคำสั่ง 53 คน มีผู้ผ่านการสัมมนา 52 คน (ไม่ผ่าน 1 คน) สรุปทั้ง 2 รุ่น มีรายชื่อตามคำสั่งทั้งสิ้น จำนวน 84 คน มีผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 83 คน และมีจำนวนผู้เข้ารับการสัมมนา ที่ผ่านเกณฑ์การสัมมนาตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 98.80 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,455,000 บาท ใช้ไป 462,187.80 บาท

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-08-07)

35.00

7/8/2563 : ยกเลิกดำเนินการหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) รุ่นที่ 3 - 5 ตามหนังสือสถาบันฯ ที่ 0401/754 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข้อเท็จจริง 4.2

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-08)

35.00

8/7/2563 : รายงานการประเมินผลหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) รุ่นที่ 2 ดำเนินการจัดทำรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำคู่มือเส้นทางและกรอบหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากบุคคลตามสายอาชีพ กลุ่มงานการท่องเที่ยว สายงานพัฒนาการท่องเที่ยว ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ สายงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ สายงานปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เล่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำคู่มือเส้นทางและกรอบหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสายอาชีพ กลุ่มงานการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน สายงานกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 เล่ม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 เล่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ชะลอการสัมมนา หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) ในรุ่นที่ 3 - 5

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-16)

35.00

16/6/2563 : ชะลอการสัมมนา หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map)ในรุ่นที่ 3 - 5 รายงานการประเมินผลหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) รุ่นที่ 2 ดำเนินการจัดทำรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-18)

35.00

18/5/2563 : ชะลอการสัมมนา หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map)ในรุ่นที่ 3 - 5 ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) รุ่นที่ 2 อยู่ระหว่างการนำเสนอรายงานการประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-15)

35.00

15/4/2563 : จัดทำบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงาน เรื่อง เลื่อนการดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนา หลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) รุ่นที่ 3 - 5 ตามหนังสือ ที่ กท 0401/1196 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-17)

35.00

17/3/2563 : ได้ดำเนินการสัมมนา รุ่นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 - 21, 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามคำสั่ง 53 คน อบรมจริง 52 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,455,000 บาท รุ่นที่ 2 ใช้งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 258,480 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลื่อนการสัมมนาในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20, 24 - 26 มีนาคม 63 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-04)

30.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมดำเนินการสัมมนาในรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 -21,25 - 27 กุมภาพันธ์ 63 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-15)

25.00

15/1/2563 : ได้ดำเนินการสัมมนา รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 - 10, 15 - 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามคำสั่ง 31 คน อบรมจริง 30 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ขอยกเลิก 1 คน) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,455,000 บาท รุ่นที่ 1 ใช้งบประมาณเป็นเงิน จำนวน 196,710 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-13)

25.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-17)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหลักสูตรและประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้เข้าร่วมสัมมนา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เวียนแจ้งคำสั่งผู้เข้าร่วมการสัมมนา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำและเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการสัมมนา
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:รวบรวบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานการประเมินผล/รายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:รวบรวม/จัดทำคู่มือ TRM
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3826

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3826

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0914

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเส้นทางพัฒนาในสายอาชีพ (Training Road Map) และการสร้างกรอบหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาฯ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **