รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร : 0409-0916

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
65.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน - ดำเนินการจัดทำขออนุมัติดำเนินการหลักสูตร - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้ารับการสัมมนา - จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 98,000 บาท - ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป อยู่ในระหว่างขั้นตอนประกาศผู้ชนะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ - พิธีเปิดหลักสูตรสัมมนาก่อนเกษียณฯ รุ่นที่ 1 - 2 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 665 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 835 คน ซึ่งขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 936,600 บาท - ดำเนินการสัมมนาแบบพักค้างแล้วเสร็จจำนวน 4 รุ่น จากทั้งหมด 10 รุ่น รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 117 คน เจ้าหน้าที่ 11 คน รวม 128 คน รุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 118 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 128 คน รุ่นที่ 3 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 113 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 123 คน รุ่นที่ 4 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 76 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 86 คน โดยในรุ่นที่ 1 - 3 ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รวม 1,855,810 บาท ส่วนรุ่นที่ 4 อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ - ดำเนินการทำสัญญาจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย รุ่นที่ 4 ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รุ่นที่ 1 - 3 เรียบร้อยแล้ว รวม 783,560 บาท และเลื่อนกำหนดการสัมมนา จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย”

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาแบบพักค้างที่ตอบแบบสอบถามว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในระดับปานกลางขึ้นไป x๑๐๐/จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลจากการทอดแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด