ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากร บุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3832

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวฐิติมา ยงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การเกษียณอายุราชการของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ วิริยะ อย่างเต็มกำลังสติปัญญา ความรู้ความสามารถจนถึง วันครบอายุราชการ ๖๐ ปี ซึ่งเป็นวันที่ได้ปล่อยวางภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบไปสู่โอกาสแห่งความสุขและความ มีอิสระทางเวลา สามารถใช้ชีวิตได้ตามที่ตนปรารถนา แต่จากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคม รายได้ และสภาวะแวดล้อมที่คุ้นเคยมากว่าครึ่งชีวิต ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดจากอายุเพิ่มมากขึ้น การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อการดำเนินชีวิตให้ยืนยาวอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา และกองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง จึงร่วมกันดำเนินการหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับข้าราชการ-กรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

04090503/04090503

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาระความรู้ที่จำเป็นต้องทราบหลังเกษียณอายุราชการ ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ สามารถดูแลรักษา สุขภาพที่ถูกวิธี เตรียมความพร้อมในการจะเกษียณอายุราชการด้วยร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ที่จะเกษียณอายุราชการในวันสิ้นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,550 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,330 คน ดังนี้ ๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 463 คน ๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 374 คน ๓) บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,493 คน ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๒๒๐ คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๖๒ คน ๒) วิทยากร จำนวน ๕๘ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : กำลังดำเนินการสัมมนาแบบพักค้างในรุ่นที่ 5 จากทั้งหมด 7 รุ่น โดยรุ่นที่ 5 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 110 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 120 คน และอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย 30/09/2563 : ดำเนินการสัมมนาแบบพักค้างในรุ่นที่ 6 และ 7 เรียบร้อยแล้ว โดยรุ่นที่ 6 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 116 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน รวม 124 คน รุ่นที่ 7 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 116 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน รวม 123 คน และขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วในรุ่น 5 - 7 และเบิกจ่ายค่าจ้างทำทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 2,137,630 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-17)

70.00

17/08/2563 : เลื่อนกำหนดการสัมมนา จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-15)

70.00

15/07/2563 : เลื่อนกำหนดการสัมมนา จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-16)

70.00

16/6/2563 : ได้ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย รุ่นที่ 4 ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รุ่นที่ 1 - 3 เรียบร้อยแล้ว และเลื่อนกำหนดการสัมมนา จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : เลื่อนกำหนดการสัมมนา จากการพิจารณาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อ 10 ระบุว่า “ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-15)

70.00

15/4/2563 : ดำเนินการทำสัญญาจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ด้วยกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-17)

65.00

17/3/2563 : ได้ดำเนินการสัมมนาแบบพักค้างแล้วเสร็จในรุ่นที่ 3-4 จากทั้งหมด 10 รุ่น โดยรุ่นที่ 3 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 113 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 123 คน รุ่นที่ 4 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 76 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 86 คน รุ่นที่ 3 ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนรุ่นที่ 4 อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-18)

60.00

18/2/2563 : ได้ดำเนินการสัมมนาแบบพักค้างแล้วเสร็จจำนวน 2 รุ่น จากทั้งหมด 10 รุ่น โดยในรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 117 คน เจ้าหน้าที่ 11 คน รวม 128 คน รุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 118 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 128 คน ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนรุ่นที่ 2 อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : พิธีเปิดหลักสูตรสัมมนาก่อนเกษียณฯ รุ่นที่ 1 - 2 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 665 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 835 คน ซึ่งขออนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ดำเนินการจัดทำขออนุมัติดำเนินการหลักสูตร - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้ารับการสัมมนา - จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 98,000 บาท - ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป อยู่ในระหว่างขั้นตอนประกาศผู้ชนะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

- ขออนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว - ทำหนังสือขอรายชื่อผู้เกษียณฯ และให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการสัมมนาแบบพักค้างเลือกรุ่นที่ต้องการ - ทำจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธี e-bidding (ประกาศเชิญชวนผู้สนใจ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3832

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3832

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **