รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล : 0409-0917

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกอบรม ในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ณ ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 แล้วเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 83 คน อบรมจริง 79 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณ 59,400 บาท รุ่นที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด มีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 60 คน อบรมจริง 58 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณ 44,600 บาท กิจกรรมที่ 1 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 190,300 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 104,000 บาท - ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) ได้รับอนุมัติงบประมาณ 959,600 บาท รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 - 25 มกราคม 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 38 คน อบรมจริงจำนวน 38 คน ผ่านการสัมมนา 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 86,295 บาท รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 100 คน อบรมจริงจำนวน 97 คน ผ่านการสัมมนา 97 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ยกเลิก จำนวน 3 คน) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 145,980 บาท - กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผล และการดำเนินการประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) อยู่ะหว่างการขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ณ ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 แล้วเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 83 คน อบรมจริง 79 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณ 59,400 บาท รุ่นที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด มีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 60 คน อบรมจริง 58 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณ 44,600 บาท กิจกรรมที่ 1 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 190,300 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 104,000 บาท - ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) ได้รับอนุมัติงบประมาณ 959,600 บาท รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 - 25 มกราคม 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 38 คน อบรมจริงจำนวน 38 คน ผ่านการสัมมนา 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 86,295 บาท รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 100 คน อบรมจริงจำนวน 97 คน ผ่านการสัมมนา 97 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ยกเลิก จำนวน 3 คน) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 145,980 บาท - กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผล และการดำเนินการประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร - กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) อยู่ะหว่างการขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) การประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินติดตามผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดทำรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) ชะลอการดำเนินการหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่เข้ารับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่ สพข. เป็นผู้จัด มีผลการประเมินสมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ ๑. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด ๒. บุคลากรกรุงเทพมหานคร ใช้เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนผู้รับบริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้ที่ผ่านการประเมินฯ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด x ๑๐๐/จำนวนแบบประเมินฯ ที่ได้รับคืนทั้งหมด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบประเมินติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไป ๑ ระดับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด