ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3833

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวปราณี จันทรีย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีภารกิจหลักในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครต้องมีจิตสำนึกในการให้บริการ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ แนวทางการปฏิรูปของกรุงเทพมหานครด้านการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สมรรถนะที่ ๑ คุณธรรมและจริยธรรม ให้มีการครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึก และรับผิดชอบต่อตนเอง ตำแหน่งหน้าที่ ตลอดจนวิชาชีพของตน เพื่อธำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เห็นควรให้ความรู้ด้านหลักธรรมคำสอนของศาสนา เพื่อการพัฒนา เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ เจตคติ สัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน อันจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงของสังคมนำไปสู่การพัฒนามหานครให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒.๒ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกจิตสาธารณะ ๒.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิต ๒.๔ เพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรเข้มแข็ง ๒.๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น ๕๘๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักและสำนักงานเขตจำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ดังนี้ ๑. กิจกรรมที่ ๑ สำหรับทุกศาสนา จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน รวมจำนวน ๒๐๐ คน ๒. กิจกรรมที่ ๒ สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน รวมจำนวน ๒๐๐ คน ๓. กิจกรรมที่ ๓ สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๑๐๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คนดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ๕ รุ่น รวม ๖๖ คน ๒. วิทยากร แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ๕ รุ่น รวม ๑๔ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-15)

25.00

15/1/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีิวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา รุ่นที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 มีผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 79 คน จากรายชื่อตามคำสั่ง 83 คน อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-17)

10.00

17/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3833

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3833

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0917

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **