ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3833

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมยุรี มีผดุงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีภารกิจหลักในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครต้องมีจิตสำนึกในการให้บริการ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ แนวทางการปฏิรูปของกรุงเทพมหานครด้านการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สมรรถนะที่ ๑ คุณธรรมและจริยธรรม ให้มีการครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึก และรับผิดชอบต่อตนเอง ตำแหน่งหน้าที่ ตลอดจนวิชาชีพของตน เพื่อธำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เห็นควรให้ความรู้ด้านหลักธรรมคำสอนของศาสนา เพื่อการพัฒนา เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ เจตคติ สัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน อันจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงของสังคมนำไปสู่การพัฒนามหานครให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒.๒ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกจิตสาธารณะ ๒.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิต ๒.๔ เพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรเข้มแข็ง ๒.๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น ๕๘๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักและสำนักงานเขตจำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ดังนี้ ๑. กิจกรรมที่ ๑ สำหรับทุกศาสนา จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน รวมจำนวน ๒๐๐ คน ๒. กิจกรรมที่ ๒ สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน รวมจำนวน ๒๐๐ คน ๓. กิจกรรมที่ ๓ สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๑๐๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คนดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ๕ รุ่น รวม ๖๖ คน ๒. วิทยากร แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ๕ รุ่น รวม ๑๔ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-08)

100.00

8/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา รุ่นที่ 1 คำสั่ง 83 คน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 79 คน รุ่่นที่ 2 คำส่ัง 60 คน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 58 คน กิจกรรมที่ 2 สำหรับศาสนาพุทธ รุ่นที่ 1 คำสั่ง 38 คน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 38 คน รุ่่นที่ 2 คำส่ัง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 97 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,883,900 บาท ใช้ไป 441,770.53 บาท กิจกรรมที่ 3 ยกเลิกดำเนินการหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม ตามหนังสือสถาบันฯ ที่ 0401/754 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข้อเท็จจริง 4.2

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-08-07)

67.00

7/8/2563 : ยกเลิกดำเนินการหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม ตามหนังสือสถาบันฯ ที่ 0401/754 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข้อเท็จจริง 4.2

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-07-08)

67.00

8/7/2563 : กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว การประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินติดตามผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) ชะลอการดำเนินการหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-06-16)

67.00

16/6/2563 : กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) การประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินติดตามผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดทำรายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) ชะลอการดำเนินการหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-18)

67.00

18/5/2563 : กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) การประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินติดตามผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอรายงานการประเมินผล กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) ชะลอการดำเนินการหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-15)

65.00

15/4/2563 :กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอรายงานการประเมินผล และการดำเนินการประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) อยู่ะหว่างการขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-17)

60.00

17/3/2563 : กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผล และการดำเนินการประเมินติดตามผลหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) อยู่ะหว่างการขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-17)

55.00

17/2/2563 : มีรายละเอียดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ มีผู้เข้ารับการสัมมนา ดังนี้ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 83 คน อบรมจริงจำนวน 79 คน ผ่านการฝึกอบรม 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณ 59,400 บาท ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี รุ่นที 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 60 คน อบรมจริงจำนวน 58 คน ผ่านการฝึกอบรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณ 44,600 บาท ณ โรงแรมเอสดี เขตบางพลัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 190,300 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 104,000 บาท กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) ได้รับอนมุัติงบประมาณ 959,600 บาท รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 - 25 มกราคม 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 38 คน อบรมจริงจำนวน 38 คน ผ่านการสัมมนา 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 86,295 บาท รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 100 คน อบรมจริงจำนวน 97 คน ผ่านการสัมมนา 97 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ยกเลิก จำนวน 3 คน) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 145,980 บาท อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผล กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) ดำเนินการเวียนขอรายชื่อ และได้รับรายชื่อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอประชุมกับคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-04)

45.00

4/2/2563 : มีรายละเอียดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา (จำนวน 2 รุ่น) ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ มีผู้เข้ารับการสัมมนา ดังนี้ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 83 คน อบรมจริงจำนวน 79 คน ผ่านการฝึกอบรม 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี รุ่นที 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 60 คน อบรมจริงจำนวน 58 คน ผ่านการฝึกอบรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ณ โรงแรมเอสดี เขตบางพลัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 104,000 บาท กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ (จำนวน 2 รุ่น) รุ่นที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 - 25 มกราคม 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามคำสั่ง 38 คน อบรมจริงจำนวน 38 คน ผ่านการสัมมนา 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 86,295 บาท รุ่นที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย กิจกรรมที่ 3 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (จำนวน 1 รุ่น) อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : ดำเนินการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 แล้วเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี มีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 83 คน อบรมจริง 79 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รุ่นที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด มีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามคำสั่ง จำนวน 60 คน อบรมจริง 58 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กิจกรรมที่ 1 ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 190,300 บาท ใช้จริง 104,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-15)

25.00

15/1/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีิวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 1 สำหรับทุกศาสนา รุ่นที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 มีผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 79 คน จากรายชื่อตามคำสั่ง 83 คน อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-17)

10.00

17/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3833

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3833

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0917

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **