รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) : 0409-0920

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
20.00
100.0000
100 / 100
3
20.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร และชะลอการดำเนินการหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การเป็นบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) - ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การถ่ายทอดแนวคิดรูปแบบวิธีการพัฒนาตนเอง และวิธีพัฒนางาน (Best Practice) ร่วมกัน เพื่อจัดทำร่างเกณฑ์คุณสมบัติและแนวทางการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) ที่เหมาะสมกับภารกิจของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานได้ในระดับมากขึ้นไป x ๑๐๐/จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การอบรม)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รวบรวมจากผลสรุปร่างเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีศักยภาพสูงที่ได้จากการประชุมกลุ่มและแบบประเมินการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานของผู้ผ่านการฝึกอบรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด