ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การเป็นบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3838

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวมยุรี มีผดุงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การ หรือเรียกว่าทุนมนุษย์ (Human Capital) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่ทุนเป็นจึงต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาเพื่อให้มีความสามารถตามหลักสมรรถนะ (competency) ที่กำหนดไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ (utilization) และเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพยากรมนุษย์นั้น ๆ การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management - HCM) เป็นการรวมกระบวนการบริหารนับตั้งแต่การกำหนดและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถดีที่สุด (talent) การรักษาบุคลากร การพัฒนาและจูงใจให้บุคลากรแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ ทั้งด้านทักษะ ความรู้ สุขภาพ และค่านิยมในตัวบุคลากร ดังนั้นการลงทุนที่เกี่ยวกับบุคลากร ทั้งการศึกษา การฝึกอบรม สวัสดิการ และอื่นๆ จึงเป็นการลง ทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่นำไปสู่การบรรลุภารกิจขององค์การ และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ในระบบราชการไทยได้มีแนวคิดการพัฒนาระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System) โดยใชรูปแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะที่กำหนดในลักษณะการพัฒนาเชิงกลยุทธ (Strategic Talent Development) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่มีการกำหนดเป้าหมายด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรให้มีศักยภาพเหมาะสมกับงานและมีศักยภาพสูง ดังนั้นสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้กำหนดแผนการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูง โดยเริ่มตั้งแต่ การกำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือกบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนา และการใช้ประโยชน์ซึ่งสถาบันฯ จะดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี้

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อร่วมกันกำหนดคุณสมบัติและแนวทางการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) ที่เหมาะสมกับภารกิจของกรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้จากวิธีการพัฒนางานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ให้แก่ข้าราชการจากตัวแทนสายงานต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์หลากหลาย และนำความรู้ไปใช้ และเตรียมก้าวสู่การเป็นผู้มีศักยภาพสูงต่อไป ๓. เพื่อวางแผนการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ตอบสนองแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามแผนงานการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)

เป้าหมายของโครงการ

เป็นหลักสูตรการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การเป็นบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้งสิ้น ๖๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน อาวุโส ประเภทอำนวยการระดับต้น จำนวน 50 คน ระยะเวลาการอบรม ๓ วัน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนรุ่นละ ๑๐ คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๖ คน ๒) วิทยากร ๔ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-09)

10.00

9/9/2563 : ยกเลิกดำเนินการหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การเป็นบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) ตามหนังสือสถาบันฯ ที่ 0401/754 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข้อเท็จจริง 4.2

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-08-07)

20.00

7/8/2563 : ยกเลิกดำเนินการหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การเป็นบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) ตามหนังสือสถาบันฯ ที่ 0401/754 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข้อเท็จจริง 4.2

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-08)

20.00

8/7/2563 : ชะลอการดำเนินการหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การเป็นบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-06-16)

20.00

16/6/2563 : ชะลอการดำเนินการหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การเป็นบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-18)

20.00

18/5/2563 : ชะลอการดำเนินการหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การเป็นบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-15)

20.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-17)

20.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-04)

15.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-15)

12.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างการวางแผนกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-13)

10.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-17)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน เตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-18)

2.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3838

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3838

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **