รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ 7) : 0409-0933

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.53
100.0000
100 / 100
2
12.00
100.0000
100 / 100
3
18.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเร่งรัดเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปี พ.ศ. 2562 (มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ (จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 X 100 /งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563) = ก%

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด