ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม : 04090000-3853

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

4.40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 4.40

นางนฤมล ลือตระกูลประวัติ โทร. 1265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑)

04090100/04090100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวม ๕ หมวดรายจ่าย และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๖๓

เป้าหมายของโครงการ

ณ วันที่ 30 กันยายน นำร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป้าหมายที่ ๗ คะแนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.40 (2020-01-23)

4.40

23/1/2563 : ประสานทุกส่วนราชการในการเร่งรัดการดำเนินการในการจัดทำเอกสารประกอบฎีกาส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมารต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.53 (2019-12-25)

3.53

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.47 (2019-11-20)

0.47

20/11/2562 : ประสานทุกส่วนราชการในการเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อการเบิกจ่ายให้ตรงตามตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.20 (2019-10-18)

0.20

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3853

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3853

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0933

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ 7)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 3.5300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.53

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **