ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม : 04090000-3853

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางนฤมล ลือตระกูลประวัติ โทร. 1265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑)

04090100/04090100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ รวม ๕ หมวดรายจ่าย และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๖๓

เป้าหมายของโครงการ

ณ วันที่ 30 กันยายน นำร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป้าหมายที่ ๗ คะแนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

2020-9-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดเหตุระบาดไวรัสโคโรนา (COVID19) ประกอบกับมีนโยบายแนวทางการบริหารงบประมาณให้ชะลอการอนุมัติเงินประงวดที่ 3 จึงทำให้มีการเลื่อนโครงการต่างๆ มาดำเนินการในปลายปีงบประมาณ จึงเป็นการยากในการเร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-08-22)

21.00

22/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารเพื่อทำฎีกาเบิกจ่ายเงินส่งฝ่ายการคลังต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :หลักสูตรบางหลักสูตรยังคงดำเนินการ ในสถานะการณ์โควิด -19 ประกอบกับระยะเวลาในการอบรมกระชั้นชิดกับการปิดงบประมาณ ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันกำหนด

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2020-07-23)

19.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเพื่อส่งฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้โครงการต่าง ๆ ชะลอ เลื่อนกำหนดการในการจัด ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้โครงการต่าง ๆ ชะลอ เลื่อนกำหนดการในการจัด ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-06-24)

18.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังดำเนินกาสรเบิกจ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :โครงการฯ อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ เนื่องจากโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-05-21)

18.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-04-22)

17.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-03-20)

12.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :โครงการมีการเลื่อนการดำเนินการ ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.56 (2020-02-21)

7.56

21/2/2563 : ประสานทุกส่วนราชการในการเร่งรัดการดำเนินการในการจัดทำเอกสารประกอบฎีกาส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมารต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.40 (2020-01-23)

4.40

23/1/2563 : ประสานทุกส่วนราชการในการเร่งรัดการดำเนินการในการจัดทำเอกสารประกอบฎีกาส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมารต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.53 (2019-12-25)

3.53

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเพื่อส่งให้ฝ่ายการคลังดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.47 (2019-11-20)

0.47

20/11/2562 : ประสานทุกส่วนราชการในการเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อการเบิกจ่ายให้ตรงตามตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.20 (2019-10-18)

0.20

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3853

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3853

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0933

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ 7)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.26

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.53

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
97.26

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **