รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการใน สังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา Model70 : 20 : 10 : 0409-0949

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. วางแผนการดำเนินการ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3. จัดทำแบบสำรวจสมรรถนะเพื่อการพัฒนารายบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา Model 70 : 20 : 10 แบ่งความสำเร็จเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1. มีการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนารายบุคคล ระดับที่ 2. มีการกำหนดแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ระดับที่ 3. ดำเนินการพัฒนาตามที่วางแผนไว้ ระดับที่ 4. มีการประเมินผลการพัฒนา โดยมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้น ระดับที่ 5. มีการสรุปและวางแผนการต่อยอดการพัฒนาต่อไป ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ การเรียนรู้และพัฒนา Model 70 : 20 : 10หมายถึง ลักษณะของการเรียนรู้และพัฒนาใน 3 รูปแบบ ดังนี้ - รูปแบบ 70 เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์(Learning from Experience) - รูปแบบ 20 เป็นการเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning from Others) - รูปแบบ 10 เป็นเรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรม (Formal Learning) ในห้องเรียน (Classroom Training) หรือการเรียนรู้แบบ e-learning แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดวิธีการพัฒนาด้วยแนวคิด Model70:20:10 ตามผลการประเมินระดับความสามารถเป็นรายบุคคล

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย ระดับ ๕ วิธีคำนวณ - ความสำเร็จระดับที่ 1 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 20 (2คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 40 (4คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 60 (6คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3+4 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 80 (8คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3+4+5คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 100 (10คะแนน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน - แบบประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะเป็นรายบุคคล - แผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะเป็นรายบุคคล - หลักฐานที่แสดงถึงการเข้ารับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แบบบันทึกกิจกรรม ใบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ฯลฯ - รายงานการสรุปผลเพื่อวางแผนการพัฒนา - ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง