รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๙. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำแผนบริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล : 0409-0959

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำแผน บริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล หมายถึง แผนการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ที่ประกอบด้วยหัวข้อความรู้ตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพของสายงาน/กลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมทั้งรูปแบบการเรียนรู้ โดยตัวแทนกลุ่มงาน / สายงานที่กำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้สถาบันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์ต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รายงานแผนบริหารความรู้แบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนารายบุคคลตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลแนวทางการจัดทำแผนบริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล (Learning Management System) ที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่มงาน / สายงานที่กำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง