รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๑๐. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร : 0409-0960

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ - กำหนดรายละเอียดหลักสูตรหัวข้อวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ - พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาวิชาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล วางแผนการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. ระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 วิธีการคำนวณ = (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ x ๑๐๐ )/จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ๒. ระดับผลลัพธ์ ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ = (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานได้ในระดับมากขึ้นไป x ๑๐๐)/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูลติดตามและจัดเก็บข้อมูลจากผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง