รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 0409-0966

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 10

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 พ.ย.63 เพื่อร่วมกันหารือ และแสดงความคิดเห็นต่อการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นวัตกรรมหมายถึงแนวคิดวิธีและรูปแบบใหม่ๆในการจัดการองค์กรการดำเนินงานและการให้บริการอันเป็นผลมาจากการสร้างพัฒนาเพิ่มพูนต่อยอดหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหมายถึงการปรับปรุงแก้ไขและหรือเพิ่มความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน : การประเมินการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานพิจารณาจากระดับความสาเร็จในการดำเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานตามขั้นตอนต่างๆดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนางานโดยเสนอแนวคิดภายใต้รูปแบบที่กาหนดตามแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกความคิดเห็นที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 โดยคณะผู้บริหาร/คณะทำงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำมาจัดทาโครงการนวัตกรรมฯโดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาเลือกเพียง 1 ความคิดเพื่อนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 3 การนาเสนอโครงการโดยหน่วยงานนำแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 มาจัดทำโครงการนวัตกรรมฯ 1 โครงการพร้อมจัดทาแบบฟอร์มนาเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมฯเพื่อเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมฯที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯโดยหน่วยงานดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯตามแนวทาง/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กาหนดและส่งเอกสารหลักฐานให้สานักงานก.ก. พิจารณาภายในระยะเวลาที่กาหนด ขั้นตอนที่ 5การรายงานผลการดำเนินงานโดยให้หน่วยงานจัดทำแบบรายงานผลการสำรวจการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และนำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ส่วนราชการฯเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ วิธีการคำนวณ : คะแนนรวม = ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 + ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 1 : กระบวนการค้นหาและคัดเลือกแนวคิด 20 คะแนน ส่วนที่ 2 : การกลั่นกรองนวัตกรรม 30 คะแนน ส่วนที่ 3 : ผลการดาเนินการ 50 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1) 2. แบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทาโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) 3. แบบฟอร์มโครงการในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 3) 4. แบบฟอร์มนาเสนอโครงการในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) 5. แบบรายงานผลการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5) 6. เอกสาร/หลักฐานต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเช่นรายงานการประชุมรายงานสรุปผลการดาเนินการภาพถ่ายฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง