รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 0409-0968

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 10

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสถาบันพัฒนาข้าราชการเรียบร้อยแล้ว 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 3. อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีรายการข้อมูล และเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ การพิจารณาให้คะแนนจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 รวมกัน คะแนนที่จะได้รับ= น้ำหนักคะแนน X ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การดำเนินงานของหน่วยงานแบ่งเป็น 2 ส่วน (ร้อยละ 100) ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดาเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองทุกรายการในระบบบันทึกข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 หรือในอนาคตอาจเรียกชื่ออื่น ทั้งนี้การบันทึกข้อมูลในระบบฯดังกล่าวให้ดำเนินการตามลักษณะของข้อมูลตามที่หน่วยงานและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดไว้ร่วมกันเพื่อรักษาสถานะภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งต้องดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ด้วย ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการโดยหน่วยงานดาเนินการดังนี้ 2.1 หน่วยงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลใหม 2.2 การพัฒนาชั้นข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล 2.3 การนาฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ดังนี้ (1) ภายในหน่วยงาน (2) ระหว่างหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือประชาชนซึ่งหน่วยงานต้องมีการแสดงหลักฐานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การดาเนินงานหน่วยงานต้องดาเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) รวมถึงแนวทางและปฏิทินที่สานักยุทธศาสตร์และประเมินผลกาหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง