รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร : 0411-0746

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการขอเงินงวดครั้งที่ 1 และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การประชาสัมพันธ์ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งในระดับด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และระดับพื้นที่ มีความครบถ้วนของเนื้อหา ความครอบคลุมและเข่าถึงกลุ่มเป้าหมาย และความถี่ของการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ ครบถ้วน หมายถึง ความครบถ้วนของเนื้อหาตามประเด็นการประชาสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมย่อย ครอบคลุม หมายถึง การประชาสัมพันธ์คลอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใน พื้นที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมย่อย ความถี่ หมายถึง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

7 กิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีการคำนวณ จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๕ - พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
:เป้าหมายที่ ๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไปปฏิบ%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๕.๑.๑ ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด