ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : 04110000-3746

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและจัดกิจกรรมรณรงค์รูปแบบต่างๆ เพื่อให้นโยบายของกรุงเทพมหานครทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานครสำหรับทุกคน มหานครกระชับ มหานครประชาธิปไตย มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเมืองมหานคร สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทั้งในเชิงรุก คือ การสร้างความเข้าใจล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินโครงการหรือนโยบายต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีและแสดงออกถึงความจริงใจต่อประชาชน ลดทอนแรงต่อต้านและก่อให้เกิดความร่วมมือต่อภารกิจสำคัญตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรับ คือ การเตรียมการประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดระหว่างกรุงเทพมหานครกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) รวมถึงการปกป้องชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรุงเทพมหานคร และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับประชาชนในการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่นโยบาย ภารกิจ และการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีช่องทางที่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 3. เพื่อให้เกิดการสื่อสารสองทาง (Two - Way Communication) ระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชน 4. เพื่อสร้างการยอมรับ และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ 5. เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครปลอดภัย 2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 2.1 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทุกพื้นที่ 2.2 การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน 3.1 การจัดสวัสดิการและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 3.2 การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพ และการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ 5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย 6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๕ - พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
เป้าหมายที่ ๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไปปฏิบ%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๕.๑.๑ ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-29)

30.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขอเงินงวดครั้งที่ 1 และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขอเงินงวดครั้งที่ 1 และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเตรียมขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3746

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3746

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-0746

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **