รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ : 0411-0747

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.96

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
85.00
100
100 / 100
3
85.00
100
100 / 100
4
94.96
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในส่วนของเป้าหมาย รูปแบบการดำเนินการ และระยะเวลา สถานที่ในการดำเนินการ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน และคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. ประสานรายละเอียดหัวข้อและเนื้อหาในการจัดสัมมนากับคณะวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

31/1/2563 : ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน คือวันที่ 13-14 ม.ค. 63 และวันที่ 16-17 ม.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรุ่นละ 70 ิคน 2. ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 137 คน 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมมนาเพื่อรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร 4. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายและคืนเงินงบประมาณ 29/2/2563 : ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน คือวันที่ 13-14 ม.ค. 63 และวันที่ 16-17 ม.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรุ่นละ 70 ิคน 2. ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 137 คน 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมมนาเพื่อรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร 4. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและคืนเงินงบประมาณ 5. อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ 31/3/2563 : ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน คือวันที่ 13-14 ม.ค. 63 และวันที่ 16-17 ม.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรุ่นละ 70 ิคน 2. ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 137 คน 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมมนาเพื่อรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร 4. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและคืนเงินงบประมาณ 5. อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ 29/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ 30/6/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมสัมมนาใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในด้านการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้ มีผลความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 95.4 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 90.8 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีเครือข่ายความร่วมมือในการประสานการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร มีผลความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 94.6 4. ท่านมีความพึงพอใจในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ของหน่วยงานในระดับใด มีผลความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 94.60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย ความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร หมายถึง บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ และสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มืออาชีพ หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัดจากแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการ(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมของแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการ(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา) ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป คูณ 100 หารด้วยจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดตามคำสั่งให้เข้าร่วมโครงการฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. การเก็บข้อมูลระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย จากเอกสารการลงทะเบียน และหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดช่วงการดำเนินโครงการ 2. แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการ(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๔ - การเมืองสีขาว
:๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0199 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0200 : ข้อมูลผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก)