ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์รองรับไทยแลนด์ 4.0 : 04110000-3747

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการสื่อสารได้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดโลกทัศน์จากการศึกษาดูงานองค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนกลาง สำนัก และสำนักงานเขต เกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสศึกษาเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์และนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ และนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการประสานการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน รวม 160 คน ประกอบด้วย 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการและปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการและปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์, นายช่างศิลป์, นายช่างภาพ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญงานและปฏิบัติงาน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนัก สำนักงาน และสำนักงานเขต รุ่นละ 75 คน รวม 150 คน 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 10 คน 3. วิทยากร จำนวน 3 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

2020-9-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมสัมมนาใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในด้านการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้ มีผลความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 95.4 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 90.8 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีเครือข่ายความร่วมมือในการประสานการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร มีผลความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 94.60 4. ท่านมีความพึงพอใจในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์แนวใหม่ของหน่วยงานในระดับใด มีผลความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 94.60

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-31)

85.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-29)

85.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-30)

85.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-31)

85.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน คือวันที่ 13-14 ม.ค. 63 และวันที่ 16-17 ม.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรุ่นละ 70 ิคน 2. ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 137 คน 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมมนาเพื่อรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร 4. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและคืนเงินงบประมาณ 5. อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-29)

80.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน คือวันที่ 13-14 ม.ค. 63 และวันที่ 16-17 ม.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรุ่นละ 70 ิคน 2. ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 137 คน 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมมนาเพื่อรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร 4. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและคืนเงินงบประมาณ 5. อยู่ระหว่างเตรียมแบบประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-31)

70.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน คือวันที่ 13-14 ม.ค. 63 และวันที่ 16-17 ม.ค. 63 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรุ่นละ 70 ิคน 2. ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 137 คน 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการสัมมนาเพื่อรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร 4. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายและคืนเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในส่วนของเป้าหมาย รูปแบบการดำเนินการ และระยะเวลา สถานที่ในการดำเนินการ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน และคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. ประสานรายละเอียดหัวข้อและเนื้อหาในการจัดสัมมนากับคณะวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินงวด และประสานรายละเอียดการอบรมกับคณะวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3747

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3747

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-0747

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.96

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
85.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
94.96

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **