รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจ้างศึกษาและวิจัยเพื่อบูรณาการการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร (Digital Signage) : 0411-0749

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100.0000
100 / 100
2
5.00
100.0000
100 / 100
3
5.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขอคืนงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบกลางดำเนินโครงการใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอคืนงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบกลางดำเนินโครงการใหม่ 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอคืนงบประมาณ 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอคืนงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอโครงการและคืนเงินเข้างบกลาง 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอโครงการและคืนเงินเข้างบกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย Digital Signage หมายถึง สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูลและบริการที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือต้องการนำสารสนเทศไปใช้งาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจ้างศึกษาและวิจัยเพื่อบูรณาการการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร (Digital Signage) จำนวนผู้ที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป x 100 หารด้วยจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่สำรวจ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แฟ้มเอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด