ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร (Digital Signage) : 04110000-3749

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อศึกษา วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการรวบรวม และบูรณาการสื่อประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้มาซึ่งระบบสารสนเทศที่ดี มีความเหมาะสมกับการทำงานของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับการบริหารจัดการได้ทุกภาคส่วน รองรับการประกันคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สามารถนำสารสนเทศที่ได้ไปประกอบการวางแผน การตัดสินใจในการบริหาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยข้อมูลในระบบจะต้องมีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือสูง ทันต่อเหตุการณ์ และมีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรม นำไปสู่การยอมรับและปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อร่วมศึกษาปัญหาและโครงสร้างของระบบสารสนเทศที่มีอยู่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งแนวทางการนำเสนอสารสนเทศสำหรับผู้ใช้งานในแต่ละระดับ 2. เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์มีศักยภาพในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นระบบ มีฐานข้อมูลที่ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 4. เพื่อให้สื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพก่อนการนำเสนอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดทำระบบสารสนเทศที่ดี มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดขั้นตอนและเวลาในการทำงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-30)

10.00

2020-9-30 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ชะลอโครงการและคืนเงินเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-08-31)

5.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอโครงการและคืนเงินเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-07-31)

5.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอโครงการและคืนเงินเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-06-30)

5.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอโครงการและคืนเงินเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-05-29)

5.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอโครงการและคืนเงินเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-30)

5.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-31)

5.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-29)

5.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-31)

5.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-29)

5.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี่

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเตรียมเสนออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเตรียมเสนออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3749

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3749

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-0749

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจ้างศึกษาและวิจัยเพื่อบูรณาการการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร (Digital Signage)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **