รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ : 0411-0754

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.625

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
80.00
100
100 / 100
4
90.63
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเตรียมขออนุมัติโครงการ 30/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. 17 พ.ย. 62 ดนตรีในสวนเพื่อผู้ป่วยโรคไต 1 ณ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย การเข้าถึง 3,714 คน 2. 24 พ.ย. 62 ดนตรีในสวนเพื่อผู้ป่วยโรคไต 1 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร การเข้าถึง 3,471 คน 29/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. 6 ธ.ค. 62 บรรยากาศการเสวนา “ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขวิกฤต PM 2.5”ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร การเข้าถึง 2,470 คน 2. 23 ธ.ค. 62 ปลัดกรุงเทพมหานครนำสื่อมวลชนสำรวจเส้นทางล้อ ราง เรือ เยี่ยมชมวิถีชีวิตคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 1 การเข้าถึง 7,318 คน 3. 23 ธ.ค. 62 ปลัดกรุงเทพมหานครนำสื่อมวลชนสำรวจเส้นทางล้อ ราง เรือ เยี่ยมชมวิถีชีวิตคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 2 การเข้าถึง 3,900 คน 4. 25 ธ.ค. 62 ผู้ว่าฯ กทม. ติดตามความคืบหน้าสวนลอยฟ้าพระปกเกล้าสกายพาร์ค เขตธนบุรี และเขตพระนคร การเข้าถึง 5,185 คน 5. 26 ธ.ค. 62 กทม. เชิญร่วมงานประเพณีปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ การเข้าถึง 3,345 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 2. อยู่ระหว่าสรุปผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2563 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 2. อยู่ระหว่าสรุปผลการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 2. อยู่ระหว่าสรุปผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ 31/5/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ 30/6/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

31/7/2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. 1 ก.ค. 63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรก ณ โรงเรียนประชานิเวศน์และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร (ตอน 1) การเข้าถึง 2,167 คน 2. 10 ก.ค. 63 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกอกใหญ่ เปิดให้บริการวิถี new normal ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) การเข้าถึง 7,031 คน 31/8/2563 สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 29/9/2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. 17 ก.ย. 62 แสดงผลงาน บนส. รุ่น...

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม 1.มีแผนการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการจัด เฟสบุ๊คไลฟ์บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/prbangkok/ 2.ดำเนินการจัดเฟสบุ๊คไลฟ์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 3. มีคนเข้าถึงเฟสบุ๊คไลฟ์ (Estimated Reach) อย่างน้อยครั้งละไม่ต่ำกว่า 2,000 คน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากยอดผู้เข้าถึงกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ "สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร" ที่เผยแพร่ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 โดยเลือกเฟสบุ๊คไลฟ์ จำนวน 10 เรื่อง มีคนเข้าถึง (Estimated Reach) เรื่องละไม่ต่ำกว่า 2,000 คน จาก 12 เรื่อง ***การกำหนดยอดคนเข้าถึง (Estimated Reach) ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน กำหนดจากค่าเฉลี่ยกิจกรรมการจัดเฟสบุ๊คไลฟ์ที่ผ่านมาในปี 2562

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน 1. แผนการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการจัด เฟสบุ๊คไลฟ์บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ 2. จัดเฟสบุ๊คไลฟ์สม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 3. การรายงานผลการดำเนินการจัดเฟสบุ๊คไลฟ์เสนอผู้บริหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๔ - การเมืองสีขาว
:๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)