ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ : 04110000-3754

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ 1. 2 พ.ค. 63 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ณ อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 เขตดินแดง การเข้าถึง 52,370 คน 2. 16 พ.ค. 63 กทม. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 2 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม. เขตพระนคร การเข้าถึง 26,593 คน 3. 26 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ณ กลุ่มบ้านริมคลองหนองผักชี แขวงคลองถนน หลังวัดราษฎร์นิยมธรรม ถนนพหลโยธิน 52 เขตสายไหม การเข้าถึง 5,945 คน 4. 26 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 5 ชุมชน การเข้าถึง 4,219 คน 5. 26 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นั่งรถอิแต๊กแจกแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตบางเขน การเข้าถึง 7,444 คน 6. 28 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม (ตอน 1) การเข้าถึง 4,664 คน 7. 28 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม (ตอน 2) การเข้าถึง 3,802 คน 8. 28 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม (ตอน 3) การเข้าถึง 1,650 คน 9. 28 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม (ตอน 4) การเข้าถึง คน 10. 28 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม (ตอน 5) การเข้าถึง 2,875 คน 11. 29 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย และพระนคร (ตอน 1) การเข้าถึง 3,815 คน 12. 29 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย และพระนคร (ตอน 2) การเข้าถึง 3,477 คน 13. 29 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย และพระนคร (ตอน 3) การเข้าถึง 2,645 คน 14. 29 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย และพระนคร (ตอน 4) การเข้าถึง 2,730 คน 15. 29 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย และพระนคร (ตอน 5) การเข้าถึง 2,707 คน 16. 29 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย และพระนคร (ตอน 6) การเข้าถึง 3,274 คน 17. 29 พ.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ในพื้นที่เขตราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย และพระนคร (ตอน 7) การเข้าถึง 3,117 คน 18. 29 พ.ค. 63 พ.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจความคืบหน้า “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park) การเข้าถึง 7,684 คน 19. 31 พ.ค. 63 พ.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หารือแนวทางผ่อนปรนมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 ระยะต่อไป ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การเข้าถึง 3,934 คน 20. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด 19 ระยะต่อไป ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร การเข้าถึง 14,208 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ 1. 30 เม.ย. 63 ผว.กทม. แจกถุงยังชีพ พื้นที่เขตดินแดง ณ คริสตจักรชุมชน หลังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี การเข้าถึง 9,244 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ 1. 10 มี.ค. 63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรม Big Cleaning ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) การเข้าถึง 7,348 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 1. 9 ม.ค. 63 ผู้ว่าฯ อัศวิน มอบโอวาทแก่เด็กนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 การเข้าถึง 6,165 คน 2. 9 ม.ค. 63 เด็กๆ เยี่ยมชมห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 การเข้าถึง 5,157 คน 3. 27 ม.ค. 63 วันนี้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) การเข้าถึง 3,081 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. 6 ธ.ค. 62 บรรยากาศการเสวนา “ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขวิกฤต PM 2.5”ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร การเข้าถึง 2,521 คน 2. 6 ธ.ค. 62 ผู้ว่าฯ อัศวิน เป็นประธานเปิดการเสวนา “ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขวิกฤต PM2.5” เวลา 10.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร การเข้าถึง 1,162 คน 3. 6 ธ.ค. 62 ผู้ว่าฯ อัศวิน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเปิดการเสวนา “ร่วมแรง ร่วมใจ แก้ไขวิกฤต PM2.5” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร การเข้าถึง 1,652 คน 4. 23 ธ.ค. 62 ปลัดกรุงเทพมหานครนำสื่อมวลชนสำรวจเส้นทางล้อ ราง เรือ เยี่ยมชมวิถีชีวิตคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 1 การเข้าถึง 8,767 คน 5. 23 ธ.ค. 62 ปลัดกรุงเทพมหานครนำสื่อมวลชนสำรวจเส้นทางล้อ ราง เรือ เยี่ยมชมวิถีชีวิตคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 2 การเข้าถึง 4,075 คน 6. 25 ธ.ค. 62 ผู้ว่าฯ กทม. ติดตามความคืบหน้าสวนลอยฟ้าพระปกเกล้าสกายพาร์ค เขตธนบุรี และเขตพระนคร การเข้าถึง 5,519 คน 7. 26 ธ.ค. 62 กทม. เชิญร่วมงานประเพณีปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ การเข้าถึง 3,757 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. 17 พ.ย. 62 ดนตรีในสวนเพื่อผู้ป่วยโรคไต 1 ณ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย การเข้าถึง 3,720 คน 2. 17 พ.ย. 62 ดนตรีในสวนเพื่อผู้ป่วยโรคไต 2 ณ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย การเข้าถึง 1,169 คน 3. 17 พ.ย. 62 ดนตรีในสวนเพื่อผู้ป่วยโรคไต 3 ณ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย การเข้าถึง 1,049 คน 4. 24 พ.ย. 62 ดนตรีในสวนเพื่อผู้ป่วยโรคไต 1 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร การเข้าถึง 3,471 คน 5. 24 พ.ย. 62 ดนตรีในสวนเพื่อผู้ป่วยโรคไต 2 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร การเข้าถึง 1,331 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาและเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3754

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3754

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-0754

ตัวชี้วัด : ร้อยละการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **