รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความความสำเร็จของการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. : 0411-0756

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2563 : มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ 29/5/2563 : มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ 30/6/2563 : มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ระดับความสำเร็จของการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. ประเมินจากการดำเนินการของ สปส. ในการนำเสนอข่าวโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครบนแอพพลิเคชั่นข่าว กทม. ดังนี้ ระดับที่ 1 มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. ระดับที่ 2 มีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์ภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ ระดับที่ 3 มีข้าราชการกลุ่มเป้าหมายเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นข่าว กทม. ไม่น้อยกว่า 300 คน ระดับที่ 4 ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายมีความ พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับที่ 5 มีการสรุปรายงานผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารเพื่อนำไปปรับปรุงการและพัฒนา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. ประเมินจากผลการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นข่าว กทม. ภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ 2. กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า 300 คน เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีความพึงพอใจในการใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. สรุปรายงานผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารเพื่อนำไปปรับปรุงการและพัฒนา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. QR CODE ของแอพลิเคชั่นข่าว กทม. 2. ภาพตัวอย่างหน้าจอแอพพลิเคชั่น 3. เอกสารสรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารเพื่อนำไปปรับปรุงการและพัฒนาการดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด