ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. : 04110000-3756

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การนำเสนอข่าวโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครบนแอพพลิเคชั่นข่าว กทม.

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การนำเสนอข่าวโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครบนแอพพลิเคชั่นข่าว กทม.

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 70

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

2020-9-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ ระดับที่ 1 มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. ผลการดำเนินการ สามารถจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. ได้สำเร็จ ระดับที่ 2 มีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์ภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ ผลการดำเนินการ สามารถอัพเดทข่าวโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร บนแอพลิเคชั่นข่าว กทม. ภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ โดยมีการอัพเดทข่าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 3,657 ข่าว ระดับที่ 3 มีข้าราชการกลุ่มเป้าหมายเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นข่าว กทม. ไม่น้อยกว่า 300 คน ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีจำนวนผู้โหลดแอพพลิเคชั่นไปใช้งานทั้งสิ้น 406 คน ระดับที่ 4 ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินการ ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ 3 ข้อผ่านแอพพลิเคชั่น BMA-TV (จำนวนผู้ตอบ 314 ราย) 1. ความสะดวกในการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น BMA-TV ผลคะแนนความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 83.76 2. ความรวดเร็วในการอัพเดทข่าวประจำวัน ผลคะแนนความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 85.38 3. ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่น BMA-TV มีประโยชน์ต่องานของท่านเพียงใด ผลคะแนนการความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 84.08 สรุปผลคะแนนความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ 84.40 ระดับที่ 5 มีการสรุปรายงานผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารเพื่อนำไปปรับปรุงการและพัฒนาการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ มีการรายงานผลต่อผู้บริหาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนสิงหาคม 2563 เดือนละ 1 ครั้ง รวม 11 ครั้ง สรุปข่าวโทรทัศน์ประจำวัน เดือนกันยายน 2563 (1-29 กันยายน 2563) จำนวนข่าว 341 ข่าว ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 54 ข่าว 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 42 ข่าว 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 61 ข่าว 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ช่อง 9 35 ข่าว 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 46 ข่าว 6. TNN 16 51 ข่าว 7. อมรินทร์ทีวี 34 29 ข่าว 8. ไทยรัฐทีวี 32 23 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ สรุปข่าวโทรทัศน์ประจำวัน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวนข่าว 161 ข่าว ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 17 ข่าว 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 16 ข่าว 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 18 ข่าว 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ช่อง 9 14 ข่าว 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 41 ข่าว 6. TNN 16 28 ข่าว 7. อมรินทร์ทีวี 34 13 ข่าว 8. ไทยรัฐทีวี 32 13 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ สรุปข่าวโทรทัศน์ประจำวัน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวนข่าว 242 ข่าว ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 29 ข่าว 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 24 ข่าว 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 43 ข่าว 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ช่อง 9 23 ข่าว 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 52 ข่าว 6. TNN 16 41 ข่าว 7. อมรินทร์ทีวี 34 13 ข่าว 8. ไทยรัฐทีวี 32 17 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ สรุปข่าวโทรทัศน์ประจำวัน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวนข่าว 221 ข่าว ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 24 ข่าว 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 26 ข่าว 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 18 ข่าว 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ช่อง 9 19 ข่าว 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 77 ข่าว 6. TNN 16 38 ข่าว 7. อมรินทร์ทีวี 34 7 ข่าว 8. ไทยรัฐทีวี 32 12 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ สรุปข่าวโทรทัศน์ประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนข่าว 331 ข่าว ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 33 ข่าว 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 62 ข่าว 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 47 ข่าว 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ช่อง 9 28 ข่าว 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 87 ข่าว 6.TNN 16 41 ข่าว 7. อมรินทร์ทีวี 34 7 ข่าว 8. ไทยรัฐทีวี 25 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ สรุปข่าวโทรทัศน์ประจำวัน เดือนเมษายน 2563 จำนวนข่าว 523 ข่าว ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 74 ข่าว 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 91 ข่าว 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 61 ข่าว 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ช่อง 9 89 ข่าว 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 63 ข่าว 6.TNN 16 26 ข่าว 7. อมรินทร์ทีวี 34 46 ข่าว 8. ไทยรัฐทีวี 34 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ สรุปข่าวโทรทัศน์ประจำวัน เดือนมีนาคม 2563 จำนวนข่าว 403 ข่าว ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 55 ข่าว 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 55 ข่าว 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 75 ข่าว 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ช่อง 9 38 ข่าว 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 73 ข่าว 6.TNN 16 50 ข่าว 7. อมรินทร์ทีวี 34 23 ข่าว 8. ไทยรัฐทีวี 34 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ สรุปข่าวโทรทัศน์ประจำวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนข่าว 330 ข่าว ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 31 ข่าว 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 65 ข่าว 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 50 ข่าว 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ช่อง 9 38 ข่าว 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 58 ข่าว 6.TNN 16 58 ข่าว 7. อมรินทร์ทีวี 34 16 ข่าว 8. ไทยรัฐทีวี 14 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ สรุปข่าวโทรทัศน์ประจำวัน เดือนมกราคม 2563 จำนวนข่าว 429 ข่าว ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 33 ข่าว 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 75 ข่าว 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 59 ข่าว 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ช่อง 9 48 ข่าว 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 97 ข่าว 6.TNN 16 82 ข่าว 7. อมรินทร์ทีวี 34 17 ข่าว 8. ไทยรัฐทีวี 16 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ สรุปข่าวโทรทัศน์ประจำวัน เดือนธันวาคม 2562 จำนวนข่าว 290 ข่าว ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 27 ข่าว 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 43 ข่าว 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 29 ข่าว 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ช่อง 9 13 ข่าว 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 65 ข่าว 6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 40 ข่าว (ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 7. TNN 16 58 ข่าว 8. อมรินทร์ทีวี 34 14 ข่าว 9. ไทยรัฐทีวี 1 ข่าว (เริ่ม 20 ธันวาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ สรุปข่าวโทรทัศน์ประจำวัน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนข่าว 313 ข่าว ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 30 ข่าว 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 44 ข่าว 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 39 ข่าว 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ช่อง 9 10 ข่าว 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 57 ข่าว 6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 54 ข่าว 7. TNN 16 58 ข่าว 8. อมรินทร์ทีวี 34 21 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม. และมีการอัพเดทข่าวโทรทัศน์บนแอพลิเคชั่นภายในเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ สรุปข่าวโทรทัศน์ประจำวัน เดือนตุลาคม 2562 จำนวนข่าว 351 ข่าว ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 46 ข่าว 2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 47 ข่าว 3. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 HD 56 ข่าว 4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ MCOT ช่อง 9 12 ข่าว 5. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 56 ข่าว 6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 57 ข่าว 7. TNN 16 53 ข่าว 8. อมรินทร์ทีวี 34 24 ข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3756

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3756

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-0756

ตัวชี้วัด : ระดับความความสำเร็จของการจัดทำแอพลิเคชั่นข่าว กทม.

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **