รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 0415-0833

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.23
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
5.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 17.23

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 36.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 69.10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวม 5 หมวดรายการ หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สงม.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หารด้วย งบประจำปีหลังบปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 คูณด้วย 100 และนำผลมาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด