ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 04150000-3726

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศักดิ์เทพ เกียรติพิชญา โทร.1351

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวม 5 หมวดรายการ หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สงม.กำหนด

04150100/04150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 89.34 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่สามารถคืนเงินได้ทั้งหมด 100% เพราะต้องคงเงินสำรองไว้สำหรับค่าฤชาธรรมเนียม ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าเมื่อไหร่ศาล/อัยการจะขอเบิกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.19 (2020-09-24)

85.19

2020-9-24 : -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 87.55

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่สามารถคืนเงินได้ทั้งหมด 100% เพราะต้องคงเงินสำรองไว้สำหรับค่าฤชาธรรมเนียม ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าเมื่อไหร่ศาล/อัยการจะขอเบิกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของกรุงเทพมหานร

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.49 (2020-09-16)

72.49

16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 72.49

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.78 (2020-08-21)

71.78

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 71.78

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.01 (2020-07-29)

70.01

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 70.01

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.10 (2020-06-24)

69.10

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 69.10

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.19 (2020-05-22)

63.19

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 63.19

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.35 (2020-04-29)

48.35

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 48.35

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.99 (2020-03-20)

36.99

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 36.99

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.63 (2020-02-26)

30.63

26/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 30.63

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.98 (2020-01-24)

23.98

24/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 23.98

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.23 (2019-12-24)

17.23

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 17.23

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.77 (2019-11-25)

10.77

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10.77

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2019-10-29)

0.10

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 5.67

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3726

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3726

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0833

ตัวชี้วัด : (สกค.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.23

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **