รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค.3.2)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 0415-0835

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.70
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
5.04
100.0000
100 / 100
4
7.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงาน และรายงานผลลดไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 ลดได้ร้อยละ 9.55 - best service รักษารอบ ดำเนินโครงการจัดทำและเผยแพร่คู่มือด้านกฎหมายสำหรับกรปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการฟ้องร้องและต่อสู้คดีปกครอง ประจำปี พ.ศ.2563 อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอน... - best service ปี 2563 ดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงาน มีการประชุมซักซ้อมคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมการทำกิจกรรม โดยมีการเตรียมการเพื่อตรวจสอบหน่วยงานอื่นในการลดใช้ไฟฟ้า โดยสำนักงานกหมายและคดีจะดำเนินการตรวจสอบกองงานผู้ตรวจ โดยมีการตรวจสอบหน่วยงานอื่นในการลดใช้ไฟฟ้า โดยสลับตรวจ และมีการตรวจติดตามประจำเดือน - best service รักษารอบ เผยแพร่ความรู้ ผ่านกลุ่มไลน์ และดำเนินการตามแนวทางและแผนปฏิบัติราชการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 - best service ปี 2563 ดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงาน มีการตรวจสอบหน่วยงานอื่นในการลดใช้ไฟฟ้า โดยสลับตรวจ มีการตรวจติดตามประจำเดือน - best service รักษารอบ เผยแพร่ความรู้ ผ่านกลุ่มไลน์ และดำเนินการตามแนวทางและแผนปฏิบัติราชการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 โครงการจัดทำและเผยแพร่คู่มือด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการฟ้องร้องและการต่อสู้คดีปกครอง (รักษารอบ) - จัดทำคู่มือด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การฟ้องร้องและการต่อสู้คดีปกครอง จำนวน 1 ฉบับ โดยเผยแพร่ผ่านระบบหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายและคดี - จัดตั้งกลุ่มแอพพลิเคชั่นไลน์ “คดีปกครอง สกค.63” โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสำนักงานเขต ๆ ละ 2 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยเผยแพร่ความรู้/ข่าวสารสาระด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมตอบประเด็นปัญหา ข้อซักถาม - จำนวนปริมาณคดีของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลที่ส่งมาให้สำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาไม่มีเรื่องส่งคืนหน่วยงานเพื่อแก้ไข คิดเป็น 100% โครงการลดพลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - การใช้พลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลดลงร้อยละ 17.5478

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-เป็นโครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการตามภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-ผลคะแนนการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด = ผลรวมของผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด หารด้วยจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด (98 คะแนน) -การยกระดับโครงการให้ยริการที่ดีที่สุด (2 คะแนน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด