รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค.3.3)ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 0415-0836

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 6.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.60
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
4.50
100.0000
100 / 100
4
6.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน รอการประสานจาก ผตร.เพื่อเตรียมดำเนินการต่อไป และเข้าร่วมประชุมแนวทาง เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ...ดำเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 1 และส่งกลับเรียบร้อยแล้ว ได้รับการแจ้งผลการสำรวจครั้งที่ 1 โดยให้เลือกข้อที่มีคะแนนต่ำสุด 2 ข้อ มาดำเนินการปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อรายงานผลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน....ได้รับการแจ้งผลการสำรวจครั้งที่ 1 โดยให้เลือกข้อที่มีคะแนนต่ำสุด 2 ข้อ มาดำเนินการปรับปรุง ...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2 และรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการสำรวจความพึงพอใจ รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ 3.651 ครั้งที่ 2 ได้ 3.800 - เฉลี่ยผลความพึงพอใจ 2 ครั้ง คือ 3.727

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-ผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 + ผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่2 หารด้วย จำนวนครั้งของการสำรวจความพึงพอใจ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด