ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 04150000-3729

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศักดิ์เทพ เกียรติพิชญา โทร.1351

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอยากยิ่ง เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

04150100/04150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนำมาพัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

-การประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำผลมาปรับปรุง พัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจ รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ 3.651 ครั้งที่ 2 ได้ 3.800 - เฉลี่ยผลความพึงพอใจ 2 ครั้ง คือ 3.727

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับทราบผลการสำรวจครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-07-30)

82.00

30/7/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2 และรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-20)

72.00

20/6/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-04-29)

53.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการแจ้งผลการสำรวจครั้งที่ 1 โดยให้เลือกข้อที่มีคะแนนต่ำสุด 2 ข้อ มาดำเนินการปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานผล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-03-26)

3.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการแจ้งผลการสำรวจครั้งที่ 1 โดยให้เลือกข้อที่มีคะแนนต่ำสุด 2 ข้อ มาดำเนินการปรับปรุง อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อรายงานผลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.40 (2020-02-27)

2.40

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 1 และส่งกลับเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-01-27)

2.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.60 (2019-12-25)

0.60

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าร่วมประชุมแนวทาง เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.20 (2019-11-27)

0.20

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน รอการประสานจาก ผตร.เพื่อเตรียมดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2019-10-30)

0.10

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3729

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3729

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0836

ตัวชี้วัด : (สกค.3.3)ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 6

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.60

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.50

100 / 100
4
6.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **