รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค.4.1)ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 0415-0840

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100.0000
100 / 100
2
2.50
100.0000
100 / 100
3
3.90
100.0000
100 / 100
4
6.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ เพื่อเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ....ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และเตรียมดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการตามแผนและขั้นตอน โดยมีการปรับแก้ และส่งแบบ สยป4.1(1) , สยป4.1(3) และปฏิทินงานตามตัวชี้วัด โดยส่งให้ สยป.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอ สยป.ตอบกลับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 มีการปรับแก้ และส่งแบบ สยป4.1(1) , สยป4.1(3) และปฏิทินงานตามตัวชี้วัด โดยส่งให้ สยป...จัดเก็บและเตรียมนำเข้าข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บ ปรับแก้ และนำเข้าข้อมูลประจำเดือน เพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-หน่วยงานดำเนินการตามลำดับขั้นตอนโดยไม่ข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หน่วยงานมีฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล และดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-มีการนำเข้าฐานข้อมูลของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด