ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล : 04150000-3733

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศักดิ์เทพ เกียรติพิชญา โทร.1351

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-หน่วยงานมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งาน ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลจากหน่วยงาน

04150100/04150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งาน ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลจากหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

ฐานข้อมูลหน่วยงาน 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบเพื่อช่วยในการออกแบบพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล, บางครั้งระบบไม่เสถียร

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-09-16)

91.00

16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บ ปรับแก้ และนำเข้าข้อมูลประจำเดือน เพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ : - บางครั้งระบบ ไม่เสถียร

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-08-21)

82.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บ ปรับแก้ และนำเข้าข้อมูลประจำเดือน เพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-07-30)

77.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บ ปรับแก้ และนำเข้าข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ฐานข้อมูลมีความหลากหลายและมีรายละเอียดแตกต่างกัน ทำให้การออกแบบและจัดเก็บไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุม

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-29)

65.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บและเตรียมนำเข้าข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บและเตรียมนำเข้าข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :- สกค. ไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ยากต่อการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล และข้อมูลมีความหลากหลาย

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - มีการปรับแก้ และส่งแบบ สยป4.1(1) , สยป4.1(3) และปฏิทินงานตามตัวชี้วัด โดยส่งให้ สยป.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอ สยป.ตอบกลับ

** ปัญหาของโครงการ : - สกค. ไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ยากต่อการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล และข้อมูลมีความหลากหลาย

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - มีการปรับแก้ และส่งแบบ สยป4.1(1) , สยป4.1(3) และปฏิทินงานตามตัวชี้วัด โดยส่งให้ สยป.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอ สยป.ตอบกลับ

** ปัญหาของโครงการ : - หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอม ทำให้ยากต่อการออกแบบฐานข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-27)

25.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ ดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการตามแผนและขั้นตอนต่อไป คิดเป็น 25% - โดยมีการปรับแก้ และส่งแบบ สยป4.1(1) , สยป4.1(3) และปฏิทินงานตามตัวชี้วัด โดยส่งให้ สยป.เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจ เนื้องานมีความแตกต่าง ยากต่อการออกแบบ และไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมฯ คอยให้คำแนะนำและช่วยออกแบบ

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-27)

10.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และเตรียมดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการตามแผนและจั้นตอนต่อไป คิดเป็น 10%

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเอร์โดยตรงและเนื้องานแต่ละกลุ่มงานในการจัดทำฐานข้อมูลมีหลายแบบ ยากต่อการจัดเก็บ

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-24)

5.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ เพื่อเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ คิดเป็น 5%

** ปัญหาของโครงการ :- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบที่ดูแลด้าน IT โดยตรง ทำให้ยากต่อการออกแบบการจัดทำฐานข้อมูล เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-27)

3.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ เพื่อเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ คิดเป็น 3%

** ปัญหาของโครงการ :- เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก และหน่วยงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบการจัดเก็บข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-29)

2.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน กระบวนการ คิดเป็น 2%

** ปัญหาของโครงการ : - หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมฯ หรือนักวิเคราะห์ฯ ที่จะมาช่วยให้คำแนะนำหรือสนับสนุน

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3733

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3733

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0840

ตัวชี้วัด : (สกค.4.1)ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
2.50

100 / 100
3
3.90

100 / 100
4
6.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **