ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล : 04150000-3733

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายศักดิ์เทพ เกียรติพิชญา โทร.1351

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-หน่วยงานมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งาน ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลจากหน่วยงาน

04150100/04150100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งาน ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลจากหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

ฐานข้อมูลหน่วยงาน 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-27)

10.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และเตรียมดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการตามแผนและจั้นตอนต่อไป คิดเป็น 10%

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเอร์โดยตรงและเนื้องานแต่ละกลุ่มงานในการจัดทำฐานข้อมูลมีหลายแบบ ยากต่อการจัดเก็บ

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-24)

5.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ เพื่อเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ คิดเป็น 5%

** ปัญหาของโครงการ :- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบที่ดูแลด้าน IT โดยตรง ทำให้ยากต่อการออกแบบการจัดทำฐานข้อมูล เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-27)

3.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และกระบวนการ เพื่อเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ คิดเป็น 3%

** ปัญหาของโครงการ :- เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก และหน่วยงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบการจัดเก็บข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-29)

2.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน กระบวนการ คิดเป็น 2%

** ปัญหาของโครงการ : - หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบคอมฯ หรือนักวิเคราะห์ฯ ที่จะมาช่วยให้คำแนะนำหรือสนับสนุน

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3733

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3733

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0840

ตัวชี้วัด : (สกค.4.1)ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **