รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค.)จำนวนรายงานผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร : 0415-0844

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.30
100.0000
100 / 100
2
0.50
100.0000
100 / 100
3
0.60
100.0000
100 / 100
4
1.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 - ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้งคณะทำงาน อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารและเชิญประชุม ครั้งแรกเดือนมกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 -ดำเนินการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยกำหนดแนวทางในการรวบรวมสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงต่างๆ -เวียนแจ้งรายงานการประชุม โดยเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ และให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อบัญญัติ และระเบียบของหน่วยงาน -ดำเนินการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้ว จะได้ดำเนินการนัดประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 หน่วยงานแจ้งข้อมูลให้ สกค.ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด เพื่อนัดประชุมคณะทำงานในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำรายงานผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

มีรายงานผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานครที่นำเสนอผู้บังคับบัญชา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนรายงานผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
:เป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๑.๑ ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด