ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร : 04150000-3737

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

0.30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.30

นายดนัย เหลืองแก่นคูณ โทร.1411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการจัดทำสาธารณูปโภคและการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง และการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

04150210/04150210

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณูปโภคด้านสายไฟเกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

เป้าหมายของโครงการ

1 ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
เป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๑.๑ ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.30 (2019-12-25)

0.30

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารและเชิญประชุม ครั้งแรกเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.15 (2019-11-27)

0.15

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2019-10-30)

0.10

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดกรอบการศึกษาวิเคราะห์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คณะทำงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับลุประมวลผลการวิเคราะห์ตามประเด็นศึกษา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3737

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3737

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0844

ตัวชี้วัด : (สกค.)จำนวนรายงานผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0.3000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.30

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **