ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร : 04150000-3737

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายดนัย เหลืองแก่นคูณ โทร.1411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการจัดทำสาธารณูปโภคและการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง และการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

04150210/04150210

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณูปโภคด้านสายไฟเกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

เป้าหมายของโครงการ

1 ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร%
๕.๑.๑.๑ ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-09-14)

93.00

14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสรุปผลการศึกษาเพื่อแก้ไข ภายในวันที่ 16 กันยายน 2563 และเสนอผู้บริหารรับทราบผลการศึกษาภายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-21)

85.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำสรุปผลการศึกษา โดยนัดประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลเพื่อสรุป และเชิญประชุมคณะทำงานในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาการจัดทำรูปแบบรายงานผลการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานแจ้งข้อมูลให้ สกค.ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด เพื่อนัดประชุมคณะทำงานในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-23)

50.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสาน สจส. , สยป. และ สนค. เพื่อขอทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-04-29)

38.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รัขบข้อมูลของ สนย. , สวพ. , สนน. รวม 3 สำนัก และกำลังประสานสำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อมูลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - บางหน่วยงานไม่จัดส่งข้อมูล ต้องประสานเพื่อขอข้อมูลต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2020-03-24)

0.50

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้ว จะได้ดำเนินการนัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.45 (2020-02-26)

0.45

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งรายานการประชุม โดยเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบบ และให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อบัญญัติ และระเบียบของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.40 (2020-01-24)

0.40

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยกำหนดแนวทางในการรวบรวมสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.30 (2019-12-25)

0.30

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารและเชิญประชุม ครั้งแรกเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.15 (2019-11-27)

0.15

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2019-10-30)

0.10

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดกรอบการศึกษาวิเคราะห์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะทำงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับลุประมวลผลการวิเคราะห์ตามประเด็นศึกษา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3737

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3737

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0844

ตัวชี้วัด : (สกค.)จำนวนรายงานผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.30

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
0.60

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **