รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค.)จำนวนหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีออกจากสำนักงานกฎหมายและคดี : 0415-0846

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
100.0000
100 / 100
4
1.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมประชุม และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เตรียมจัดประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด / - ดำเนินการประชุม - เตรียมดำเนินการทำแบบรายการแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการดำเนินคดีและบังคับคดี - ตรวจสอบรายการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินคดีและบังคับคดี : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เวียนหนังสือเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/1498 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ในการดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เตรียมจัดประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด / - ดำเนินการประชุม - เตรียมดำเนินการทำแบบรายการแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการดำเนินคดีและบังคับคดี - ตรวจสอบรายการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินคดีและบังคับคดี : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เวียนหนังสือเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/1498 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ในการดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เตรียมจัดประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด / - ดำเนินการประชุม - เตรียมดำเนินการทำแบบรายการแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการดำเนินคดีและบังคับคดี - ตรวจสอบรายการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินคดีและบังคับคดี : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เวียนหนังสือเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/1498 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ในการดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

มีการเผยแพร่หนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีทางเว็ยไซต์ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีออกจากสำนักงานกฎหมายและคดี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด