ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานการดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร : 04150000-3739

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

0.50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.50

นายสุภโชค กิจนานาการณ์ โทร.1355

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินคดีและการบังคับคดีของสำนักงานกฎหมายและคดีมักประสบปัญกหาในการดำเนินการล่าช้า เนื่องมาจากได้รับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องล่าช้า หรือไม่ครบถ้วน สำนักงานกฎหมายและคดีจึงแนวคิดในการจัดทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานต่อไป

04150400/04150400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพทมหานครมีความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวมเอกสารปลักฐานและข้อเท็จจริงสำหรับใช้ในการดำเนินคดี 2. เพื่อลดการติดต่อเพืื่อขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

เป้าหมายของโครงการ

อย่างน้อย 1 ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2019-12-25)

0.50

25/12/2562 : ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมประชุม และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.20 (2019-11-27)

0.20

27/11/2562 : ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมประชุม และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2019-10-30)

0.10

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมประชุม และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดตั้งคณะกรรมการฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานจัดทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐาน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการฯดำเนินงานฯ ตรวจสอบความ ถูกต้องและความเหมาะสม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เมื่อหนังสือฯผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานฯ แล้ว ให้นำเผยแพร่
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3739

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3739

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0846

ตัวชี้วัด : (สกค.)จำนวนหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีออกจากสำนักงานกฎหมายและคดี

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **