รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค)ความสำเร็จในการสำรวจติดตามการสอบสวนของสำนักงานเขต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2539 : 0415-0847

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
78.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -เสนอหนังสือถึง ผอ. สกค. ลงนามหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการแจ้งสำนักงานเขต ...เวียนแจ้งสำนักงานเขต เพื่อให้จัดส่งข้อมูลตามที่ ป.กทม. เห็นชอบ มีกำหนด 30 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมเรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 -เวียนแจ้งสำนักงานเขต เพื่อให้จัดส่งข้อมูลตามที่ ป.กทม. เห็นชอบ อยู่ระหว่างรวบรวมเรื่องจากสำนักงานเขตต่าง ๆ ซึ่งยังแจ้งผลการสำรวจติดตามไม่ครบถ้วน เบื้องต้นได้ดำเนินการติดตามทางโทรศัพท์ก่อนสรุปเสนอ ป.กทม. เพื่อสั่งการติดตามผลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ทำหนังสือติดตามไปยังสำนักงานเขต เพื่อติดตามผลการดำเนินการสำนักงานเขตที่ยังไม่ได้แจ้งผลการดำเนินการ และรวบรวม ก่อนสรุปเสนอ ป.กทม.เพื่อสั่งการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้รับผลการรายงานการตรวจสอบครบทุกสำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สำรวจติดตามการสอบสวน หมายถึง การติดตามกรณีมีการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ หรือติดตามการสอบสวน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2539 ทุกสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. นับจำนวนสำนักงานเขตที่รายงานผลการตรวจสอบ 2. มีผลสรุปการรายงานฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลสรุปการรายงานฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
:เป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๑.๑ ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด