ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจติดตามการสอบสวนของสำนักงานเขต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2539 : 04150000-3741

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายดนัย เหลืองแก่นคูณ โทร.1410

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำรวจติดตามการสอบสวน กรณีมีการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ หรือติดตามการสอบสวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2539 ทุกสำนักงานเขต

04150210/04150210

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจติดตามการสอบสวน กรณีมีการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ หรือติดตามการสอบสวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2539 ทุกสำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของทุกสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร%
๕.๑.๑.๑ ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-บางหน่วยงานไม่ตอบแบบสำรวจ ทำให้ต้องทวงถาม ทางโทรศัพท์/หนังสือ หรือลงพื้นที่เพื่อทวงถาม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-09-14)

94.00

14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่ 7 สำนักงานเขต เพื่อขอให้รายงานผลการดำเนินการภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - บางหน่วยงานไม่ตอบแบบสำรวจ ทำให้ต้องทวงถาม ทางโทรศัพท์/หนังสือ หรือลงพื้นที่เพื่อทวงถาม

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-08-21)

87.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานติดตามสำนักงานเขตที่ยังไม่ได้แจ้งผลดำเนินการ จำนวน 7 เขต

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานติดตามสำนักงานเขตที่ยังไม่ได้แจ้งผลดำเนินการ จำนวน 7 เขต

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-06-29)

78.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานติดตามสำนักงานเขตที่ยังไม่ได้แจ้งผลดำเนินการ จำนวน 7 เขต

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-23)

75.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานติดตามไปยังสำนักงานเขตที่ยังไม่ได้แจ้งผลการดำเนินการ จำนวน 9 เขต

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือติดตามไปยังสำนักงานเขต จำนวน 25 สำนักงานเขต เพื่อติดตามผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - บางหน่วยงานไม่ดำเนินการตอบแบบสำรวจ ต้องทำหนังสือทวงถาม

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามทางโทรศัพท์ และรวบรวม ก่อนสรุปเสนอ ป.กทม.เพื่อสั่งการ

** ปัญหาของโครงการ : - บางหน่วยงานไม่รายงานผลการตรวจสอบ ทำให้ต้องมีการประสานโดยการโทรศัพท์เพื่อติดตามทวงถาม

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งสำนักงานเขต เพื่อให้จัดส่งข้อมูลตามที่ ป.กทม. เห็นชอบ อยู่ระหว่างรวบรวมเรื่องจากสำนักงานเขตต่าง ๆ ซึ่งยังแจ้งผลการสำรวจติดตามไม่ครบถ้วน เบื้องต้นได้ดำเนินการติดตามทางโทรศัพท์ก่อนสรุปเสนอ ป.กทม. เพื่อสั่งการติดตามผลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารรกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งสำนักงานเขต เพื่อให้จัดส่งข้อมูลตามที่ ป.กทม. เห็นชอบ มีกำหนด 30 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมเรื่องจากสำนักงานเขตต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-25)

5.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งสำนักงานเขต เพื่อให้จัดส่งข้อมูลตามที่ ป.กทม. เห็นชอบ มีกำหนด 30 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2019-11-27)

0.50

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอหนังสือถึง ผอ. สกค. ลงนามหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการแจ้งสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มึ -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2019-10-30)

0.10

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:มีหนังสือถึงสำนักงานเขตให้สำรวจ และตรวจสอบขั้นตอน/สภาพปัญหา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมหนังสือตอบกลับทุกสำนักงานเขต 50 เขต
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:พิจารณาเรื่อง ให้คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการแก่สำนักงานเขตที่มีการสอบสวนความเสียหาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ออกหนังสือแจ้งหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรปุรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3741

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3741

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0847

ตัวชี้วัด : (สกค)ความสำเร็จในการสำรวจติดตามการสอบสวนของสำนักงานเขต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2539

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
78.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **