รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค.)การสรุปหลักกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษา รวมทั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมบัญชีกลาง เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 0415-0850

ค่าเป้าหมาย เรื่อง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ เรื่อง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50
100.0000
100 / 100
2
0.80
100.0000
100 / 100
3
1.89
100.0000
100 / 100
4
3.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562 -ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมขั้นตอนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ...ประชุมวางแผนเพื่อศึกษา วิเคราะห์ เตรียมดำเนินงานการตามแผน และขั้นตอน ...โดยมอบหมายแต่ละกลุ่มงานดำเนินการตามที่ที่ประชุมวางแนวทางไว้ ซึ่งแต่ละกลุ่มงานได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ...มอบหมายแต่ละกลุ่มงานดำเนินการตามที่ที่ประชุมวางแนวทางไว้ - กลุ่มงานคดีภาษีได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอเรืองต่อ ผอ.ส่วน เพื่อเสนอ ผอ.สกค.ต่อไป - กลุ่มงานคดีแพ่งฯ และกลุ่มงานความรับผิดฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว นำเวียนเผยแพร่ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การสรุปหลักกฎหมาย หมายถึง การพิจารณานำข้อเท็จริง ข้อกฎหมายคดีภาษีอากร คดีแพ่งและอาญา จากคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และศาลฎีกา รวมทั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรมบัญชีกลาง เพื่อเผยแพร่ความรู้และพัฒนาแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับคดีภาษีอากร คดีแพ่งและอาญา รวมทั้งความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-จำนวนเรื่องที่สรุปคำพิพากษา รวมทั้งคำวินิจฉัย ซึ่งนำเรียนผู้บริหาร เพื่อเห็นชอบแล้วเวียนแจ้งหน่วยงานและส่วนราชการใช้เป็นแนวทางถือปฏิบัติ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานกฎหมายและคดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด