ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสรุปหลักกฎหมายคดีภาษีอากร คดีแพ่งและอาญา รวมทั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมบัญชีกลาง : 04150000-3743

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

0.60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.60

น.ส.ณัชถวิกา(1711), น.ส.กฤษณา(1354), น.ส.พิมพ์นิภา(1353)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- การพิจารณานำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษมาสรุปเป็นประเด็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและเป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

04150300/04150300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพิจารณานำข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษมาสรุปเป็นประเด็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและเป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- 3 เรื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.60 (2020-01-24)

0.60

24/1/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนเพื่อศึกษา วิเคราะห์ เตรียมดำเนินงานการตามแผน และขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2019-12-25)

0.50

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.20 (2019-11-27)

0.20

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2019-10-30)

0.10

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สึศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาศาลฯ รวมทั้งคำวินิจฉัยของ คกก.กฤษฎีกา กรมบัญชีกลาง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ตามคำวินิจฉัยฯ โดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของ กทม. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3743

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3743

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0850

ตัวชี้วัด : (สกค.)การสรุปหลักกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษา รวมทั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมบัญชีกลาง เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย เรื่อง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ เรื่อง : 0.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **