ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสรุปหลักกฎหมายคดีภาษีอากร คดีแพ่งและอาญา รวมทั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมบัญชีกลาง : 04150000-3743

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ณัชถวิกา(1711), น.ส.กฤษณา(1354), น.ส.พิมพ์นิภา(1353)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- การพิจารณานำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษมาสรุปเป็นประเด็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและเป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

04150300/04150300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพิจารณานำข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษมาสรุปเป็นประเด็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและเป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- 3 เรื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

21/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว นำเวียนเผยแพร่ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ กท 0405/4351 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กลุ่มงานคดีภาษีดำเนินการแล้วเสร็จและได้เวียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร - กลุ่มงานคดีแพ่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอเวียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร - กลุ่มงานความรับผิดทางละเมิด เสนอกลุ่มบรรณาธิการ อยู่ระหว่างปรับแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-06-20)

63.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มงานคดีภาษีดำเนินการเสนอ ผอ.สกค.แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างพิจารณาของกลุ่มบรรณาธิการฯ - กลุ่มงานคดีแพ่งฯ และกลุ่มงานความรับผิดฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-23)

55.00

23/5/2563 : อฃยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายแต่ละกลุ่มงานดำเนินการตามที่ที่ประชุมวางแนวทางไว้ - กลุ่มงานคดีภาษีได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอเรืองต่อ ผอ.ส่วน เพื่อเสนอ ผอ.สกค.ต่อไป - กลุ่มงานคดีแพ่งฯ และกลุ่มงานความรับผิดฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-29)

30.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายแต่ละกลุ่มงานดำเนินการตามที่ที่ประชุมวางแนวทางไว้ - กลุ่มงานคดีภาษีได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอเรืองต่อ ผอ.ส่วน เพื่อเสนอ ผอ.สกค.ต่อไป - กลุ่มงานคดีแพ่งฯ และกลุ่มงานความรับผิดฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.80 (2020-03-24)

0.80

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่ละกลุ่มงานได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.65 (2020-02-26)

0.65

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายแต่ละกลุ่มงานดำเนินการตามที่ที่ประชุมวางแนวทางไว้

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.60 (2020-01-24)

0.60

24/1/2563 : ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนเพื่อศึกษา วิเคราะห์ เตรียมดำเนินงานการตามแผน และขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.50 (2019-12-25)

0.50

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.20 (2019-11-27)

0.20

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2019-10-30)

0.10

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สึศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาศาลฯ รวมทั้งคำวินิจฉัยของ คกก.กฤษฎีกา กรมบัญชีกลาง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ตามคำวินิจฉัยฯ โดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของ กทม. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3743

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3743

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0850

ตัวชี้วัด : (สกค.)การสรุปหลักกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษา รวมทั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมบัญชีกลาง เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย เรื่อง : 3

ผลงานที่ทำได้ เรื่อง : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
0.80

100 / 100
3
1.89

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **