รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(สกค)จำนวนหนังสือที่หน่วยงานแจ้งความคืบหน้าจากการที่สำนักงานกฎหมายและคดีแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องที่ได้รับแจ้งจากพนักงานอัยการ : 0415-0852

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.6670

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
44.00
100.0000
100 / 100
4
86.67
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องจากพนักงานอัยการไปหน่วยงานแล้ว จำนวน 6 เรื่อง ได้รับแจ้งความคืบหน้า 3 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม -มีนาคม 2563 แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องจากพนักงานอัยการไปหน่วยงานแล้ว จำนวน 2 เรื่อง ได้รับแจ้งความคืบหน้า 2 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องจากพนักงานอัยการไปหน่วยงานแล้ว จำนวน 4 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องจากพนักงานอัยการไปหน่วยงาน เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 รวมแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องจากพนักงานอัยการไปหน่วยงานแล้ว จำนวน 15 เรื่อง ได้รับแจ้งความคืบหน้า 13 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หนังสือที่หน่วยงานแจ้งความคืบหน้า หมายถึง หนังสือที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งความคืบหน้าจากการที่สำนักงานกฎหมายและคดีมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

หนังสือที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องรายงานความคืบหน้า คูณ 100 หารด้วย หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งพบสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

หนังสือที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องรายงานความคืบหน้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด