ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการมีหนังสือที่หน่วยงานแจ้งความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิเรียกร้อง : 04150000-3745

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวสันทนา อิศรเสนา ณ อยุธยา โทร.1352

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งความคืบหน้าจากการที่สำนักงานกฎหมายและคดีมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด

04150800/04150800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งความคืบหน้าจากการที่สำนักงานกฎหมายและคดีมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องจากพนักงานอัยการไปหน่วยงานแล้ว ยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้า

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-02-26)

28.00

26/2/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องจากพนักงานอัยการไปหน่วยงานแล้ว จำนวน 1 เรื่อง ยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้า

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-24)

12.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องจากพนักงานอัยการไปหน่วยงานแล้ว จำนวน 1 เรื่อง ได้รับแจ้งความคืบหน้า 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องจากพนักงานอัยการไปหน่วยงานแล้ว จำนวน 5 เรื่อง ได้รับแจ้งความคืบหน้า 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-27)

8.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องจากพนักงานอัยการไปหน่วยงานแล้ว จำนวน 1 เรื่อง แต่ยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้า

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2019-10-30)

0.10

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:พิจารณาหนังสือ สนง.อัยการสูงสุดว่าเป็นกรณีพบทรัพย์ประเภทสิทธิเรียกร้อง
:30%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล จากเอกสารผลการตรวจสอบทรัพย์สินและความถูกต้อง
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:ติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน
:30%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:รวบรวมสถิติและข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04150000-3745

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04150000-3745

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0415-0852

ตัวชี้วัด : (สกค)จำนวนหนังสือที่หน่วยงานแจ้งความคืบหน้าจากการที่สำนักงานกฎหมายและคดีแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องที่ได้รับแจ้งจากพนักงานอัยการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **