รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองกลุ่มอาการที่มีในผู้สูงอายุ (โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) : 0700-0801

ค่าเป้าหมาย ราย : 5000

ผลงานที่ทำได้ ราย : 8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00
100
100 / 100
2
3.00
100
100 / 100
3
5.00
0
0 / 0
4
8.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รพ.กลาง จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 400 ราย รพ.ตากสิน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 468 ราย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 481 ราย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 345 ราย รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 377 ราย รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 308 ราย รพ.ราชพิพัฒน์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 623 ราย รพ.สิรินธร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 428 ราย รพ.บางขุนเทียน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 301 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง เท่ากับ 3,731 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รพ.กลาง จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 400 ราย รพ.ตากสิน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 468 ราย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 481 ราย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 345 ราย รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 377 ราย รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 308 ราย รพ.ราชพิพัฒน์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 623 ราย รพ.สิรินธร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 428 ราย รพ.บางขุนเทียน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 301 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง เท่ากับ 3,731 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รพ.กลาง จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 627 ราย รพ.ตากสิน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 760 ราย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 633 ราย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 477 ราย รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 650 ราย รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 457 ราย รพ.ราชพิพัฒน์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 833 ราย รพ.สิรินธร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 524 ราย รพ.บางขุนเทียน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 241 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง เท่ากับ 5,202 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักการแพทย์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นการเพิ่มการค้นพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรกของผู้สูงอายุ โดยการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการที่เกิดในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) จำนวน 5,000 รายเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการที่เกิดในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) จำนวน 10 รายการ ดังนี้ 11. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ 12. คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันตามแบบประเมิน ADL 13. ประเมินภาวะซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q) 14. คัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น: ตรวจสายตา (Visual Acuity Test) 15. ประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนด้วย OSTA index 16. ประเมินสมรรถภาพสมอง (IQ CODE) 17. ประเมินภาวะโภชนาการ 18. คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Incontinence) 19. คัดกรองภาวะหกล้ม (Fall) 20. การให้คำปรึกษากับผู้สูงอายุ เฉพาะที่คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร ได้แก่ ด้านยา ด้านทันตกรรม ด้านอาหาร ด้านกายภาพบำบัด โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - โรงพยาบาลกลาง 755 ราย - โรงพยาบาลตากสิน 903 ราย - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 744 ราย - โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 679 ราย - โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 1,754 ราย - โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร474 ราย - โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2,135 ราย - โรงพยาบาลสิรินธร 634 ราย - โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 643 ราย รวมทั้งสิ้น 8,721 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองกลุ่มอาการที่มีในผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการกับโรงพยาบาลทั้งในและนอกพื้นที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 9 แห่ง และได้รับการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการที่มีในผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 การคัดกรองกลุ่มอาการที่มีในผู้สูงอายุ หมายถึง การบริการตรวจ คัดกรอง ดังนี้ 1. ซักประวัติ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ เพื่อค้นหาความปกติ 2. ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ - คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันในผู้สูงอายุตามแบบประเมิน Barthel Activities of Daily Living : ADL - ประเมินภาวะซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q) - คัดกรองความบกพร่องทางสายตา: ตรวจวัดสายตา (Visual Acuity Test) - ประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน ด้วย OSTA index - ประเมินสมรรถภาพสมอง (Modified IQ CODE) - ประเมินภาวะโภชนาการ 3. ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองภาวะซีด โรคเบาหวาน ระดับไขมันในเลือด และการทำงานของไต (CBC ,FBS ,Lipid profile ,Creatinine) 4. คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Incontinence) 5. คัดกรองภาวะหกล้ม (Fall) 6. การให้คำปรึกษากับผู้สูงอายุ เฉพาะที่คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ได้แก่ ด้านยา ด้านทันตกรรม ด้านอาหาร ด้านกายภาพบำบัด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%
:๓.๑.๓.๑ พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
212564มกราคม 2564912021-01-272021-01-27