รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดได้รับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์) : 0800-0892

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 53.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
44.22
100.0000
100 / 100
3
53.51
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ใช้ผลการดำเนินงานจากระบบ NISPA ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลในระบบฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการดำเนินงานจากระบบ NISPA เดือน มีนาคม 2563 มีชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 914 ชุมชน จากจำนวนชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 2,067 ชุมชน ร้อยละ 44.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้เห็นชอบให้ปรับลดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 60 เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2563 รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0709/653 ลงวันที่ 22 เม.ย.2563 2. ผลการดำเนินงานจากระบบ NISPA ระหว่าง 1 ต.ค. 62 - 18 มิ.ย. 63 มีชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 1,106 ชุมชน จากจำนวนชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมด 2,067 ชุมชน ร้อยละ 53.51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด หมายถึง ชุมชนจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุน เช่น งบประมาณ สื่อ องค์ความรู้ เป็นต้น และสามารถขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ การประชุม/ประชาคม ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การดูแลหรือการส่งบำบัด และติดตามช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ชุมชนร่วมใจฯ ที่ได้รับการสนับสนุนฯ x 100 / ชุมชนจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด