ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดในชุมชน (สยส.) : 08000000-3589

สำนักอนามัย : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

-- นายจักราธร สิงหาทอ 02 354 4238

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-- การทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงสถานะและสภาพปัญหายาเสพติดในชุมชนในทิศทางที่ดี โดยความสามารถของชุมชนในการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรจำเป็นต้อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนทักษะที่จำเป็น นำไปสู่การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ของตนเองได้ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดในชุมชน เพื่อพัฒนา บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้และทักษะการเป็นพี่เลี้ยงในชุมชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง ความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-- 1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงในชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.เพื่อพัฒนาทีมสนับสนุนชุมชนในพื้นที่สำนักงานเขต ให้สามารถดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามสภาพและตามบริบทของพื้นที่ได้

เป้าหมายของโครงการ

-- จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นพี่เลี้ยงชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1.ข้าราชการฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตละ 1 คน รวม 50 คน 2.คณะกรรมการชุมชนหรือแกนนำชุมชนร่วมใจฯ เขตละ 5 คน รวม 250 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-07)

50.00

7/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขณะนี้ได้ยกเลิกการดำเนินโครงการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : - งดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขณะนี้ได้ยกเลิกการดำเนินโครงการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-09)

50.00

2020-7-9 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขณะนี้ได้ยกเลิกการดำเนินโครงการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : -งดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขณะนี้ได้ยกเลิกการดำเนินโครงการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-18)

50.00

18/6/2563 : งดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - งดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-08)

50.00

8/6/2563 : งดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ขณะนี้อยู่ระหว่างขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-20)

50.00

20/5/2563 : งดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ขณะนี้อยู่ระหว่างขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรม

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-08)

50.00

8/5/2563 : 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการ ติดต่อสถานที่พร้อมรายละเอียดต่างๆ 3.มีการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4.ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5.งดการดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด กท 0701/1582 ลง วันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ขณะนี้อยู่ระหว่างขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรม

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการ ติดต่อสถานที่พร้อมรายละเอียดต่างๆ 3.มีการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4.ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5.งดการดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด กท 0701/1582 ลง วันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-09)

50.00

9/4/2563 : 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการ ติดต่อสถานที่พร้อมรายละเอียดต่างๆ 3.มีการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4.ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5.งดการดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด กท 0701/1582 ลง วันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

17/3/2563 : 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการ ติดต่อสถานที่พร้อมรายละเอียดต่างๆ 3.มีการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4.ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-03-09)

38.00

9/3/2563 : 1.ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 2.ได้รับอนุมัตเงินประจำงวด 3.อยู่ระหว่างขอจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4.มีการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นพี่เลี้ยงชุมชน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

20/2/2563 : 1.ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3.อยู่ระหว่างขอจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4.อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-06)

30.00

6/2/2563 : 1.อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 2.อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 3.อยู่ระหว่างขอจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4.อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-17)

25.00

17/1/2563 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู้ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4. อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-08)

25.00

8/1/2563 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู้ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4. อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-16)

25.00

16/12/2562 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู้ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4. อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-06)

25.00

6/12/2562 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู้ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4. อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-19)

20.00

19/11/2562 : 1.ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู้ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-06)

15.00

6/11/2562 : 1.ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-31)

15.00

31/10/2562 : 1.ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนด
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-01-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน และคณะกรรมการรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ขอ/รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประสานผู้ดำเนินการฯ/ติดต่อสถานที่จัดกิจกรรมพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ/เชิญประธาน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประสานขอยืมเงินทดรองจ่าย/จัดซื้อวัสดุ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ทำบันทึกและประสานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นพี่เลี้ยงชุมชนฯ
:35%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดในพื้นที่ 50 เขต
:5%
เริ่มต้น :2020-01-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-02 00:00:00
ขั้นตอน 12
:จัดทำรายงานสรุปผล
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3589

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3589

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0892

ตัวชี้วัด : ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดได้รับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 89.02

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
44.22

100 / 100
3
53.51

100 / 100
4
89.02

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **