รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส : 0800-0914

ค่าเป้าหมาย >ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ >ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(>ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาทั้งหมด ของศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่อง 8 แห่ง จำนวน 115 คน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาได้รับยาต้านไวรัส ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาทั้งหมด ของศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่อง 8 แห่ง จำนวน 252 คน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาได้รับยาต้านไวรัส ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาทั้งหมด ของศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่อง 8 แห่ง จำนวน 331 คน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาได้รับยาต้านไวรัส ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่องที่ให้บริการยาต้านไวรัส จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 20, 21, 26, 28, 36, 40, 61, 64 และเข้าเกณฑ์การรักษาดังนี้ 1. สมัครใจรับยาต้านไวรัส 2. สิทธิการรักษา - ของศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่อง 5 แห่ง - ต่างจังหวัดที่อยู่ในระหว่างการย้ายสิทธิการรักษา - แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีสิทธิการรักษา (สิทธิประกันสังคม, บัตรประกันสุขภาพ) 3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับยาต้านไวรัสต้องมีระดับ CD4 > 350 และไม่มีอาการเข้าได้กับโรคเอดส์หรือไม่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาได้รับยาต้านไวรัส X 100 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๑ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มเยาวชน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด